2017 VERGİ SİRKÜLERLERİ


No Başlık Tarih
2017/107 Vergiye Uyumlu Mükelleflere Sağlanan Vergi İndiriminin Uygulanmasıyla İlgili 301 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliği 2017-12-27
2017/106 2018 Yılında Uygulanacak Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Birim Metrekare Değerlerine İlişkin Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır 2017-12-27
2017/105 7061 Sayılı Kanunla 6183 Sayılı Tahsilat Kanununda Yapılan Düzenlemelere İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No:9) 2017-12-25
2017/104 7061 Sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemelere İlişkin 14 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 2017-12-25
2017/103 Vergi Usul Kanununda 7061 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hakkında 485 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır 2017-12-25
2017/102 Bazı Mükelleflere Mevcut Eski Nesil ÖKC'lerini Kullanma İmkanı Getiren 488 ve 489 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri Yayımlanmıştır 2017-12-22
2017/101 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Altı Ay Süreyle Ertelenmesine Yönelik Düzenleme Yayımlanmıştır 2017-12-22
2017/100 Sporculara Yapılan Ödemelerden Yapılan Tevkifatın Nihai Vergileme Sayılmasına İlişkin Düzenleme 2 Yıl Daha Uzatılmıştır 2017-12-20
2017/099 e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu ve e-Müstahsil Makbuzu Hakkındaki 487 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 2017-12-19
2017/098 2018 Yılına İlişkin Olarak Kağıt Ortamında Tutulan Defterlerin Onayları 2017-12-19
2017/097 Serbest Meslek Erbabı, İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutanlar ve Basit Usule Tabi Mükelleflerin; Defter - Beyan Sistemi Aracılığıyla Kayıtlarının Elektronik Ortamda Tutulması, Vergi Beyannamesi, Bildirim ve Dilekçelerin Elektronik Ortamda Verilebilmesi Zorunluluğu ve Elektronik Ortamda Belge Düzenlenme İmkanı Getirilmiştir 2017-12-18
2017/096 Gayrimenkul Sermaye İradının Tespitinde %15 Oranında Götürü Gider Uygulamasına İlişkin 300 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 2017-12-15
2017/095 Bazı Meyve Suları, Gazozlar, Mineralli Sular ve Makaronlar Özel Tüketim Vergisine Tabi Tutulmuş; Engellilere ÖTV'den İstisna Araç Satışındaki Üst Limit Motor Hacmi Yerine Parasal Sınır Olarak Belirlenmiştir (7061 Sayılı Kanun, R.G. 5.12.2017-30261) 2017-12-08
2017/094 7061 Sayılı Kanun İle KDV Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler 2017-12-08
2017/093 7061 Sayılı Kanun (Son Torba Kanun) İle Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 2017-12-07
2017/092 İlave Asgari Geçim İndiriminin Uygulanmasına İlişkin 299 No.lu Gelir Vergisi Tebliği 2017-12-06
2017/091 2018 Yılı İçin Yapılan Takdirlerin 2017 Yılı İçin Geçerli Tutarların %50 Fazlasını Aşan Kısımları Emlak Vergisi Hesabında Dikkate Alınmayacaktır (7061 Sayılı Torba Kanun, Madde 35) 2017-12-06
2017/090 7061 Sayılı Kanun (Son Torba Kanun) ile Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 2017-12-06
2017/089 7061 Sayılı Kanun (Son Torba Kanun) İle Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 2017-12-06
2017/088 7061 Sayılı Torba Kanunla Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikler 2017-12-06
2017/087 7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un (Torba Kanun) 6183 Sayılı Tahsilat Kanununa Yönelik Düzenlemeleri 2017-12-05
2017/086 7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un (Torba Kanun) Değerli Kağıtlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununa Yönelik Düzenlemeleri 2017-12-05
2017/085 Yılbaşı, Bayram, Ramazan, Yıldönümü Gibi Vesilelerle Verilen Eşantiyon ve Hediyeler 2017-12-05
2017/084 15 No.lu KDV Genel Tebliği 2017-12-05
2017/083 Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Fonlarının Gayrimenkul Yatırım Fon ve Ortaklıklarına Tanınan Kurumlar Vergisi İstisnasından Yararlanamayacağına Dair 13 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Tebliği 2017-12-01
2017/082 2017 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %14,47 Olarak İlan Edilmiştir (484 No.lu VUK Genel Tebliği) 2017-11-13
2017/081 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Gayri Maddi Hakların Satışı, Devri veya Kiralanmasından Elde Edilen Gelirlerin İstisnadan Yararlanabilmesi İçin Bu Hakların İlgili Mevzuat Çerçevesinde Tescile veya Patent veya Fonksiyonel Olarak Patente Eşdeğer Belgelere Bağlanması Mecburiyeti Getirilmiştir (2017/10821 Sayılı 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2 nci Maddesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar) 2017-10-23
2017/080 Bazı Mükelleflere Mevcut Eski Nesil ÖKC’lerini 10 Yıla Kadar Kullanma İmkânı, Bütün Satışlarına Elektronik Ortamda Fatura Düzenleyen Bazı Mükelleflere İse Yeni Nesil ÖKC Kullanım Muafiyeti Getiren 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır 2017-10-02
2017/079 Belirlenmiş Alıcılara Karşı İfa Edilen Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde KDV Tevkifat Oranı (2/10)'dan (3/10)'a Çıkarılmıştır (14 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ) 2017-09-28
2017/078 Altına Dayalı Olarak İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ile Kira Sertifikalarından Elde Edilen Kazançlarda Stopaj Oranı % 0 Olarak Belirlenmiştir. - (2017/10840 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2017-09-28
2017/077 Anlaşmalı Ülke Mukimlerinden Alınan Serbest Meslek Hizmetlerine İlişkin 4 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği 2017-09-28
2017/076 Serbest Bölgelerdeki Bazı Faaliyetlerle İlgili Ödeme ve Tahsilatların Sadece Türk Lirası İle Yapılmasına Yönelik Kısıtlama Kaldırılmıştır 2017-09-20
2017/075 Sırf Pişmanlıkla Beyanname Verildiği Gerekçesiyle Mükelleflerin Vergi İncelemesine ve Takdire Sevk Edilmediğini Teyid Eden Vergi Usul Kanunu Sirküleri Çıkarılmıştır 2017-09-13
2017/074 2018 Yılı İçin Geçerli Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri 2017-08-18
2017/073 En Az Otuz Ar-Ge Personeli Çalıştırma Zorunluluğu Bulunan Ar-Ge Merkezleri Yeniden Belirlenmiştir 2017-08-17
2017/072 Bazı Laboratuvar Yatırımları Öncelikli Yatırımlar Arasına Alınmıştır 2017-08-17
2017/071 Kıymetli Taşların Borsa İstanbul A.Ş.'de İşlem Görmek Üzere Kabul Kredili, Vadeli Akreditif ve Mal Mukabili Ödeme Şekillerine Göre İthalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Oranı %0 (Sıfır) Olarak Belirlenmiştir (2017/10640 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2017-08-09
2017/070 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar İle Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (2017/10628 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2017-08-09
2017/069 Otogaz ile Diğer LPG’lerin ÖTV Miktarları Eşitlenmiş ve Otogaz Dışı Olarak Kullanılacak LPG’lerin KDV Oranı %18’den %8’e İndirilmiştir 2017-08-04
2017/068 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2012/1)'de Değişiklikler Yapılmıştır 2017-07-28
2017/067 Hurdaya Çıkarılıp Trafik Tescil Kayıtları Silinen 1997 ve Daha Eski Model Araçlara Ait Vergi ve Trafik Para Cezası Borçlarının Silinmesine İlişkin 48 No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği 2017-07-27
2017/066 İzaha Davet Müessesine İlişkin 482 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 2017-07-26
2017/065 2018 Yılına Ait Emlak Vergi Değerinin Tespitiyle İlgili Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değer Takdirlerinin Mükelleflerce Dava Konusu Edilebilmesi 2017-07-17
2017/064 Konutlarla İlgili KDV İade Hesabına, Ortak Alanlarla İlgili Yüklenimlerin Dahil Edilmesi Mümkün Hale Gelmiştir 2017-07-14
2017/063 Konutlarda KDV Açısından Net Alan Hesabının “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” Uyarınca Yapılacağı Kesinleşmiştir 2017-07-14
2017/062 Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7033 Sayılı Kanun İle Getirilen Düzenlemeler 2017-07-05
2017/061 Yevmiye Defterinin Yazdırılmamasının (veya beratta gecikmenin), KDV İndirimlerinin Reddedilmesine Yol Açabileceği Yönündeki Yeni Danıştay Kararı 2017-07-04
2017/060 Vergi Dairelerine 250.0000 TL.'yi Aşan Borcu Bulunan Mükellefler Kamuoyuna İlan Edilecektir (481 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği) 2017-07-03
2017/059 KDV İade Alacaklarının ÖTV Borçlarına Mahsubu İmkanı Yeniden Getirilmiş Fakat Bu İmkan İnceleme Şartına Bağlanmıştır (13 No.lu KDV Genel Tebliği) 2017-06-22
2017/058 Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Aracılığıyla Yapılan İhracatlarda Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport Verilmesine İlişkin Düzenlemeler 2017-06-12
2017/057 Tahsilat ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğu İle İlgili Değişiklikler Yapılmıştır 2017-06-09
2017/056 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu İle 6183 Sayılı Tahsilat Kanununun Tecille İlgili Hükümlerinde Yapılan Değişiklikler 2017-06-08
2017/055 7020 Sayılı Kanunun Kesinleşmiş Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri 2017-06-07
2017/054 Zamanaşımı Süresinin Son Yılında Yapılacak İncelemeye Sevk ve Takdir İşlemlerine Sınırlama Getiren ve İnceleme Elemanlarına Bilgi-Belge Sunma Konusunda Yetki Belgesinin Yeterli Olacağını Belirten İç Genelge 2017-05-26
2017/053 Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi”nin Çekince ve Beyanlarla Birlikte Onaylanması 7018 Sayılı Kanunla Uygun Bulunmuştur 2017-05-23
2017/052 Serbest Bölgelerde Türk Lirası İle Yapılabilecek Ödemeler Hakkında 2017/10051 Sayılı Karar 2017-05-11
2017/051 İndirimli Orana Tabi Tarım ve İş Makinalarının Teslimlerinden Kaynaklanan KDV İadeleri de Yıl İçinde Nakit Olarak Alınabilecektir 2017-05-09
2017/050 Türkiye Dışında Mukim Olanlara İlk Defa Yapılacak Konut ve İşyeri Teslimlerinin KDV’den İstisna Edilmesi ile İlgili 12 No.lu KDV Genel Tebliği 2017-05-09
2017/049 Eurobondlardan Elde Edilen Faiz Gelirleri İle Alım-Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi 2017-05-04
2017/048 Beyaz Eşya ve Mobilyada Vergi İndirimi Süreleri 30 Eylül 2017 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dahil) Uzatılmıştır (2017/10106 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2017-05-03
2017/047 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır 2017-05-03
2017/046 Hizmet İhracatçısına Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir 2017-04-19
2017/045 6770 Sayılı Kanunla Ödemesi Ertelenen SGK Primlerinin 2017 Yılı Ocak Ayında Ödenmemiş Olmaları Halinde 2016 Yılı İçin Gider Olarak Dikkate Alınamayacağını Belirten Özelge 2017-04-12
2017/044 Toptancı Hallerinde Faaliyet Gösteren Tüccar, Üretici, Üretici Örgütleri ve Komisyonculara Yapılan Gıda Maddeleri, Kesme Çiçek ve Süs Bitkileri Satışlarına İlişkin Tahsilat ve Ödemeler Tevsik Kapsamı Dışına Çıkarılmıştır 2017-04-04
2017/043 İhracatçılara Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport Verilmesi Uygulamasına Başlanmıştır (2017/9962 Sayılı BKK) 2017-03-24
2017/042 Devam Eden Konut Projelerinde KDV Oranı %18 Olan Konutların Faturaları 30.09.2017 Tarihine Kadar Düzenlenerek KDV’nin %8’e İndirilebilmesi İmkanı 2017-03-23
2017/041 2017 Yılında Uygulanacak Olan İstihdam Teşvikine İlişkin 297 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 2017-03-16
2017/040 Kat Karşılığı ve Hasılat Paylaşımlı İnşaat İşleri ve Yapı Denetimi Hizmetlerine İlişkin Sözleşmelerde Damga Vergisi Oranı “0”a, Gayrimenkul Devirlerinde Tapu Harcı Binde 15’e İndirilmiştir 2017-03-15
2017/039 Yurt Dışından Temin Edilen Türk Lirası Cinsinden Kredilerde KKDF Oranı Düşürülmüştür 2017-03-15
2017/038 2016 Yılı Kazançlarına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi 2017-03-15
2017/037 Türkiye Dışında Mukim Olanlara İlk Defa Yapılacak Konut ve İşyeri Teslimleri KDV’den İstisna Edilmiştir 2017-03-10
2017/036 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Seri No: 4 ve Seri No:6’da Değişiklik Yapılmıştır 2017-03-10
2017/035 Uyumlu Mükelleflere Sağlanan Vergi İndirim Teşviki 2017-03-09
2017/034 6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Yapılan Düzenlemeler 2017-03-08
2017/033 KDV İadesi YMM Tasdik Raporlarının 6 Aylık Süre İçerisinde Verilmemesi Veya KDV İadesi İle İlgili Diğer Eksiklerin Tamamlanmaması, İncelemeye Maruz Kalınmasına Yol Açabilir. Bu Nedenle Mükelleflerin Özenli Ve Süratli Olması Gerekmektedir 2017-03-01
2017/032(EK 2) Menkul Sermaye İratları İle Menkul Kıymet Alım Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi 2017-03-01
2017/032(EK 1) 2016 Yılında Elde Edilen Bazı Gelirlerin Beyan Durumuna İlişkin Örnekler 2017-03-01
2017/032 2016 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi 2017-03-01
2017/031 Artırımlı (% 100 Yerine %120) Teminat Verilmek Suretiyle Daha Çabuk KDV İadesi Alınması İmkanı 2017-02-28
2017/030 Takvim Yılı Aşılarak KDV İndirimi Yapılamayacağı Hükmü Konusundaki 11 No.lu Tebliğden Sonra Gelinen Durum Hakkında Özet Açıklama 2017-02-24
2017/029 Serbest Bölgelere Yönelik Yeni Mali Düzenlemeler 2017-02-24
2017/028 Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Sayesinde KDV Ödemeksizin Alınan Ham Madde ile Üretilen Malların İhraç Kayıtlı veya KDV’li Olarak Satılmasının KDV İadeleri Açısından 11 No.lu Tebliğden Sonraki Durumu 2017-02-23
2017/027 2012/3305 Sayılı Yatırım Teşvik Kararnamesinde Yapılan Değişiklikler 2017-02-23
2017/026 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma Başvurusunda Bulunanlara 6770 Sayılı Kanunla Sağlanan İmkânlar 2017-02-17
2017/025 Sahte Belge Düzenleyenlere Yönelik Teminat Uygulaması Hakkında 478 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 2017-02-17
2017/024 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) 2017-02-17
2017/023 5746 Sayılı Kanunun 3/A Maddesi Kapsamında Uygulanan Ar-Ge İndirimine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir 2017-02-14
2017/022 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Yapılan Düzenlemeler (Seri No: 12) 2017-02-13
2017/021 31.12.2016 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanacak Kurlar (477 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği) 2017-02-08
2017/020 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) 2017-02-07
2017/019 Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranının Belirlenmesine, Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına, İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek KDV’nin Alt Sınırının Tespitine ve Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) ve (IV) Sayılı Listelerde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranının Belirlenmesine Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (2017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2017-02-03
2017/018 6770 Sayılı Torba Kanunla Ödeme Vadesi Ertelenen Sosyal Sigorta Primlerinin Hangi Dönemde Giderleştirileceği 2017-01-31
2017/017 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6770 Sayılı Kanunla Yapılan Vergisel Düzenlemeler 2017-01-27
2017/016 683 Sayılı KHK ile Belirlenen Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yabancı Para Cinsinden (Yurtiçinde) Ödeme Yükümlülüğü Olan Borçlular, Talep Etmeleri Halinde 2017 Yılı Sonuna Kadar Ödemelerini 02.01.2017 Tarihli TCMB Kurları Üzerinden Türk Lirası Olarak Yapabilecektir 2017-01-25
2017/015 Son Düzenlemeler Çerçevesinde Ar-Ge İndirimi 2017-01-25
2017/014 Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Değiştirilmemiş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Harcırah Gündelikleri İse Artırılmıştır (2016/9715 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2017-01-20
2017/013 Yabancılara Türk Vatandaşlığının Sağlanması ile İlgili Yapılan Değişiklikler 2017-01-13
2017/012 Cazibe Merkezleri Programının Uygulama Esasları Belirlendi 2017-01-12
2017/011 Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İndirimine 2016 Yılı İçin Esas Alınacak Oran %13,57’dir 2017-01-10
2017/010 Kar Dağıtım Tablosu İle 7/A - 7/B Seçeneğine İlişkin Hadler 2017-01-09
2017/009 YMM'lerle Tam Tasdik Sözleşmelerinin Ocak Ayı İçinde İmzalanması Gerekmektedir 2017-01-09
2017/008 Vergi Beyannamelerinin SM veya SMMM'lere İmzalattırılması Mecburiyetine İlişkin Yeni Hadler 2017-01-09
2017/007 Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetlerde Uygulanan %50 Oranındaki Kazanç İndiriminin Kapsamı Genişletilmiştir 2017-01-06
2017/006 “Sat, Kirala ve Geri Al” Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler 2017-01-06
2017/005 Sınai Mülkiyet Haklarında Kazanç İstisnasına İlişkin Düzenlemeler (11 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği) 2017-01-05
2017/004 Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin İşletilmesinden Elde Edilen Kazançlara Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulaması 2017-01-05
2017/003 Bölgesel Yönetim Merkezlerine Yönelik Yapılan Düzenlemeler (11 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği) 2017-01-05
2017/002 Devreden Yatırıma Katkı Payı Tutarlarının Takip Eden Yıllarda Yeniden Değerleme Oranıyla Artırılmasına İlişkin Düzenlemeler 2017-01-04
2017/001 31.12.2016 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Vergisel İşlemlerde Reeskont Oranı %10,50'den %9,75'e Düşürülmüştür 2017-01-02