Kadın Çalışan Oranı : %56 | Rate of Women Employment : %56

VERASET, HİBE VE ÖLÜM (e-Kitap)


Mehmet MAÇ
YMM


Dr. Tarık JAMALİ
SMMM

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAYINLANAN BROŞÜRLER
MİRASÇILARIN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ REHBERİ - AĞUSTOS 2022
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN BEYANI - AĞUSTOS 2022
  MADDELER
1. MADDE - VERGİNİN MEVZUU
2. MADDE - KANUNDA KULLANILAN TÂBİRLER
3. MADDE - MUAFİYETLER
4. MADDE - İSTİSNALAR
5. MADDE - VERGİNİN MÜKELLEFİ
6. MADDE - TEKLİF MAHALLÎ
7. MADDE - BEYANNAME
8. MADDE - BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ YER
9. MADDE - BEYANNAME VERİLME MÜDDETİ
10. MADDE - VERGİNİN MATRAHI VE İLK TARHİYAT
11. MADDE - DEĞERLEME GÜNÜ
12. MADDE - TENZİL OLUNABİLECEK BORÇ VE MASRAFLAR
13. MADDE - İHTİLÂFLI BORÇLAR
14. MADDE - VERGİNİN TARHI
15. MADDE - 213 sayılı Kanunun 415 inci maddesiyle kaldırılmıştır.
16. MADDE - NİSPETLER
17. MADDE - VERGİYE MUKABİL ALINACAK TEMİNAT
18. MADDE - İHTİYAT TEDBİRLERİ
19. MADDE - ÖDEME ZAMANI
20. MADDE - MÜKELLEFİYETİN BAŞLANGICI
21. MADDE - GAİBİN ZUHURU
22. MADDE - MİRASÇILIKLARI HÜKMEN SABİT OLANLAR
23. MADDE - BANKALARDAKİ KİRALIK KASALAR MUHTEVİYATININ TESPİTİ
24. MADDE - KALDIRILAN KANUNLAR VE HÜKÜMLER
25. MADDE - Madde 25 - Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.
26. MADDE - Madde 26 Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
GEÇİCİ MADDELER
1. MADDE - GEÇİCİ MADDE -1
2. MADDE - GEÇİCİ MADDE -2
3. MADDE - GEÇİCİ MADDE -3
ÖRNEKLER
1. MADDE - ÖRNEK -1
2. MADDE - ÖRNEK -2
3. MADDE - ÖRNEK -3
4. MADDE - ÖRNEK -4
5. MADDE - ÖRNEK -5
7. MADDE - ÖRNEK -7
8. MADDE - ÖRNEK -8
9. MADDE - ÖRNEK -9