Kadın Çalışan Oranı : %56 | Rate of Women Employment : %56

2021 DUYURULAR


No Başlık Tarih
DUYURU/2021-162 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı Yayımlanmıştır 2021-12-29
DUYURU/2021-161 Sosyal İçerik Üreticiliği İle Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnasına Yönelik Hazırlanan 318 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı Kamuoyu Görüşüne Açıldı 2021-12-27
DUYURU/2021-160 Benzin, Motorin ve LPG Gibi Akaryakıt Ürünlerinde Eşel Mobil Sistemiyle Belirlenen ÖTV Tutarı Uygulamasına Kademeli Olarak Son Verilecektir (4938 Sayılı CBK, 22.12.2021 Tarih ve 31697 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır) 2021-12-24
DUYURU/2021-159 Ülke Bazlı Rapor'un (CbCR) 31/12/2021 Tarihine Kadar BTrans Sistemine Yüklenmesi Gerekmektedir 2021-12-23
DUYURU/2021-158 Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır 2021-12-21
DUYURU/2021-157 Gayrimenkul ve Taşıt Satışında Vergi Mükellefiyetinin Esasları Broşürü Yayınlandı 2021-12-14
DUYURU/2021-156 2020 Hesap Dönemine Ait Ülke Bazlı Raporun Gönderilmesine İlişkin Son Tarih 31 Aralık 2021 Cuma Günüdür 2021-12-06
DUYURU 2021/155 Faturanın Kim Adına Düzenlenmesi Gerektiği 2021-12-06
DUYURU 2021/154 Yatırıma Katkı Tutarının Vergi Borçlarına Mahsubuna İlişkin Düzenlemeler 2021-12-02
DUYURU/2021-153 ABD İle Türkiye Cumhuriyeti Arasında Ülke Bazlı Raporların (CbCR) Değişimine İlişkin İki Taraflı Yetkili Makam Anlaşması İmzalanmıştır 2021-12-01
DUYURU/2021-152 Halka Kapalı Anonim Şirketlerde Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi 2021-12-01
DUYURU 2021/151 Şahsi İşletmelerin Devralınmasında, Nevi Değişikliğinde, Şirket Devirlerinde Ve Bölünmelerde Kdv Hakları Devralan Şirket Tarafından Kullanılabilir 2021-12-01
DUYURU/2021/150 Kurumlar Vergisi Matrahını Etkileyebilen Bağışlar 2021-12-01
DUYURU/2021-149 7338 Sayılı Kanunla Getirilen Önemli Düzenlemeler Konulu Webinarımıza Ait Sunum ve Video Kaydı 2021-11-24
DUYURU/2021-148 316 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı Yayımlanmıştır 2021-11-23
DUYURU/2021-147 Sütun 1 Kapsamında Türkiye ve ABD Dijital Hizmet Vergisinin Kaldırılma Süreci Konusunda Anlaşmaya Varmıştır 2021-11-23
DUYURU/2021-146 7338 Sayılı Kanunla Getirilen Önemli Düzenlemeler Konulu Webinarımıza Ait Sunum ve Video Kaydı 2021-11-19
DUYURU/2021-145 TRT Payının da Kaldırılmasını Öngören Yeni Torba Yasa Teklifi Meclise Sunuldu 2021-11-18
DUYURU/2021-144 11.11.2021 Tarihinde Gerçekleştirmiş Olduğumuz "7338 Sayılı Kanunla Getirilen Önemli Düzenlemeler" Konulu Webinarımıza Ait Sunum ve Video Kaydı 2021-11-12
DUYURU/2021-143 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Öngören Tebliğ Taslağı Yayımlanmıştır 2021-11-11
DUYURU/2021-142 Bazı Vergisel Düzenlemeler İçeren, Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7341 Sayılı Kanun Yayımlanmıştır 2021-11-06
DUYURU/2021-141 Hisse Senetlerinin İvazsız İntikaline İlişkin İkinci Tarhiyatta Faiz Aranamayacağını Kabul Eden Yeni ve Farklı Danıştay Kararı 2021-11-01
DUYURU/2021-140 Yayımcılık Faaliyetine İlişkin Vergisel Konular 2021-11-01
DUYURU/2021-139 Firmalar Tarafından Burs Verilmesi İle İlgili Vergisel Özellikler 2021-11-01
DUYURU/2021-138 Kurumların Taşınmaz Ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Rehberi Yayınlandı 2021-10-25
DUYURU2021/137 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No : 2021/2) Gelir İdaresi Başkanlığı Sitesinde Yayınlanmıştır 2021-10-22
DUYURU/2021-136 2021 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirimi Haklarının Hangi Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği 2021-10-20
DUYURU/2021-135 Taşınmazlar İle Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesi Broşürü Yayınlandı 2021-10-18
DUYURU/2021-134 Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair (Torba) Kanun Teklifi Plan Ve Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi 2021-10-07
DUYURU/2021-133 Üçüncü Geçici Vergi Dönem Sonu (30.09.2021) İtibariyle Uygulanacak Kurlar 2021-10-04
DUYURU/2021-132 Yeni Torba Yasa Teklifi Meclise Sevk Edilmiştir 2021-10-02
DUYURU/2021-131 Türkiye’de Çalışarak Yurtdışındaki İşverenden Alınan Ücretin Vergi Ve Sgk Karşısındaki Durumu 2021-10-01
DUYURU/2021-130 Kiralık Arsa Üzerine Kiracı Tarafından Bina Yapılması İşleminde Güncel Vergisel Durum 2021-10-01
DUYURU/2021-129 Yetkili Müesseselerce Düzenlenen Döviz Alım Ve Döviz Satım Belgelerinin Elektronik Döviz Alım Ve Satım Belgesi Olarak Düzenleme Zorunluluğu Getirilmesi Hakkında Duyuru Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Yayınlanmıştır 2021-10-01
DUYURU/2021-128 E-Arşiv Fatura Portalı Özel Entegratör Sistemleri İle Entegrasyon ve Uygulama Klavuzu Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Yayınlanmıştır 2021-10-01
DUYURU/2021-127 Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi İle Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü Yayınlandı 2021-09-20
DUYURU/2021-126 Otellerde Bedelsiz (complimentary) Olarak Verilen Konaklama, Yeme-İçme Hizmetlerine İlişkin Vergisel Hükümler 2021-09-16
DUYURU/2021-125 7326 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesi Kapsamında Gelir Vergisi Yönünden Yapılacak Matrah Artırımına İlişkin Hazırlanan Rehber Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Yayınlanmıştır 2021-09-15
DUYURU/2021-124 Türkiye Cumhuriyeti İle Kongo Demokratik Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı İle Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması Ankara'da İmzalanmıştır 2021-09-12
DUYURU/2021/123 7326 Sayılı Kanunda Yer Alan Başvuru Ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Genel Yazı 2021-09-03
DUYURU/2021/122 2022 Yılında Konut KDV Oranları Yükselebilir 2021-09-02
DUYURU/2021/121 Transit Ticarete Konu Mallar Ve Yurtdışı Hizmetler İle İlgili Komisyonların Vergisel Durumu 2021-09-02
DUYURU/2021/120 İthal Eşyasının Gümrük Kıymetine Dahil Edilmesi Gereken Gayrimaddi Hak Bedellerinin Stopaja Tabi Olmadığı Görüşündeyiz 2021-09-02
DUYURU/2021-119 Şirketimiz Bünyesinde Devlet Teşvik ve Destekleri Danışmanlığı Departmanı Kurulmuştur 2021-08-24
DUYURU/2021-118 Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kastamonu, Sinop ve Bartın'da Meydana Gelen Selden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi 2021-08-16
DUYURU/2020/117 Bazı Binek Otolarda Uygulanacak Ötv Oranının Belirlenmesinde Esas Alınan Tutarlar Yeniden Belirlenmiştir (4373 Sayılı CBK, RG.13.08.2021, 31567) 2021-08-13
DUYURU/2021-116 Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu İnternet Vergi Dairesinde Uygulamaya Açılmıştır 2021-08-12
DUYURU/2021-115 E-Belge Düzenleme Zorunluluğu Bulunan Mükelleflerin Kağıt Belge Düzenleyebileceği Durumlar Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır 2021-08-06
DUYURU/2021-114 Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Yangından Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi 2021-08-06
DUYURU/2021-113 İnşaatçı Firmaların Ortaklara Veya Diğer İlişkili Kişilere Konut Satmaları Durumunda Kdv İadesi 2021-08-02
DUYURU/2021-112 Kiracılık Hakkının Devri Nedeniyle Alınan Veya Ödenen Hava Parası 2021-08-02
DUYURU/2021-111 Akaryakıt ve Lpg Piyasasında Fatura Düzenleme Süresinin Belirlenmesi İle Söz Konusu Sektörler Ve Özel Etiket Ve İşaret Kullanma Zorunluluğu Getirilen Ürünlere İlişkin Sektörde Teminat Uygulamasına İlişkin Vuk Genel Tebliği Taslağı Revize Edilmiştir 2021-07-31
DUYURU/2021-110 Yapı Kullanma İzin Harcının (İskan Harcı) Cins Tashihi Harcıyla Beraber Belediyelerce Tahsil Edilmesine Yönelik Tebliğ Düzenlemesi (88 Seri No.Lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği) 2021-07-29
DUYURU/2021-0109 2021 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirimi Haklarının Hangi Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği 2021-07-29
DUYURU/2021/108 2021 Yılı Adli Tatili 2021-07-26
DUYURU/2021-107 Akaryakıt ve LPG Piyasasında Fatura Düzenleme Süresinin Belirlenmesi İle Söz Konusu Sektörler ve Özel Etiket ve İşaret Kullanma Zorunluluğu Getirilen Ürünlere İlişkin Sektörde Teminat Uygulamasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı 2021-07-14
DUYURU/2021-106 Karşılıksız Çek Suçundan Mahkûm Olanların Cezalarının İnfazının Ertelenmesini de İçeren Yeni Torba Kanun Meclise Sunuldu 2021-07-12
DUYURU/2021-105 Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Taşıtla İlgili İdari Para Cezalarının Yapılandırılması, Öğrenim ve Katkı Kredisi Borçlarının Yapılandırılması ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi İle İlgili Broşürler Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Sitesinde Yayınlanmıştır 2021-07-12
DUYURU/2021-104 Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi Ve Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri İle “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme Ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma Ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı 2021-07-09
DUYURU/2021-103 Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi Yayınlandı 2021-07-08
DUYURU/2021-102 Yapılandırma Kanunu Rehberi Yayınlandı 2021-07-07
DUYURU/2021-101 30.06.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanabilecek Kurlar 2021-07-03
DUYURU/2021/100 Hekimlerin Serbest Meslek Geliri Değil Ücret Geliri Elde Ettiği Haller İle İlgili Özelge Ve Görüşlerimiz 2021-07-02
DUYURU/2021/099 Sosyal Güvenlik Kurumu İle Sözleşme İmzalayan Sağlık Hizmeti Sunucuları İle Medikal Malzeme Ve İlaç/Etken Madde Temin Eden Tüm Mükellefler Hakkında Duyuru 2021-07-02
DUYURU/2021/098 E-Fatura Uygulaması, E-Arşiv Fatura Ve E-Smm Uygulamaları Kapsamında Özel Entegratör Olarak Hizmet Veren Mükellefler İle Uygulamadan Bilgi İşlem Sistemlerinin (Bis) Entegrasyonu Yöntemi İle Yararlanan Mükellefler Hakkında Duyuru 2021-07-02
DUYURU/2021-097 2021 Yılı Mali Tatili 2021-07-01
DUYURU/2021-096 6306 Sayılı Kanun Kapsamındaki Riskli Yapılara Yönelik Deprem Güçlendirme İşlerinin Kdv Oranı Karşısındaki Durumu 2021-07-01
DUYURU/2021-095 Taşınmazların Ve Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlenmesi 2021-07-01
DUYURU/2021-094 36 Nolu Kdv Tebliği 2021-07-01
DUYURU/2021-093 Nihai Ana İşletmesi Veya Vekil İşletmesi Amerika Birleşik Devletleri’nde Bulunan Çok Uluslu İşletme Gruplarının Türkiye’de Mukim İşletmeleri Adına İlk Ülke Bazlı Raporun Verilmesi İçin Ek Süre Tanınmıştır. 2021-07-01
DUYURU/2021-092 Geçici Vergi Ve Stopaj İadesine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:252)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:315) Hazırlandı 2021-06-29
DUYURU/2021-091 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No : 2021/1) Gelir İdaresi Başkanlığı Sitesinde Yayınlanmıştır 2021-06-29
DUYURU/2021-090 Taşınmazlar İle Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlenmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı 2021-06-25
DUYURU/2021-089 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan Ve Ödeme İşlemleri Hakkında 24.06.2021 Tarihli GİB Duyurusu 2021-06-25
DUYURU/2021-088 Nihai Ana İşletmesi, Türkiye İle Arasında Yetkili Makam Anlaşması Aktive Olmayan Ülkelerde (Abd, Kanada, Avusturya, Singapur, Katar Gibi) Bulunan Çok Uluslu Grupların Türkiye’deki Şirketlerinin 30 Haziran Sonuna Kadar Ülke Bazlı Raporu Btrans Sistemine Yüklemeleri Gerekmektedir. 2021-06-23
DUYURU/2021-087 Gümrük Alacaklarının 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır 2021-06-21
DUYURU/2021-086 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan ve Ödeme İşlemleri Hakkında GİB Duyurusu 2021-06-18
DUYURU/2021-085 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Dilekçe Örnekleri 2021-06-18
DUYURU/2021-084 15 Haziran 2021 Günü Gerçekleştirilen 7326 Sayılı Yeni Mali Af Kapsamında Yapılan Düzenlemeler Konulu Webinar Sunumu ve Video Kaydı 2021-06-16
DUYURU/2021-083 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 7326 Sayılı Kanuna İlişkin 1 Seri No.Lu Genel Tebliğ Yayımlanmıştır 2021-06-14
DUYURU/2021-082 E-Belge Uygulamalarında İptal İşlemleri İle İhbar ve İhtarların GİB Bilgi Sistemlerine Bildirim Usulleri Hakkında Duyuru 2021-06-13
DUYURU/2021-081 11 Haziran 2021 Günü Gerçekleştirilen 7326 Sayılı Yeni Mali Af Kapsamında Yapılan Düzenlemeler Konulu Webınar Sunumu ve Video Kaydı 2021-06-12
DUYURU/2020/080 Vergide Büyük Yapılandırma Fırsatı Başladı 2021-06-09
DUYURU/2021-079 Ülke Bazlı Rapor (CbCR) Bildirim Yükümlülüğünün Haziran Ayı Sonuna Kadar Tamamlanması Gerekiyor 2021-06-08
DUYURU/2021-078 İnceleme Sonucunda Devrolan KDV’nin Küçültülmesi 2021-06-03
DUYURU/2021-077 Personel Ve Yöneticiler İçin Yapılan Tedavi Ve İlaç Giderleri 2021-06-02
DUYURU/2021-076 Özel Yat, Kaptan Ve Görevlerine Verilen Ücretlerin Gelir Vergisinden İstisna Olduğu Görüşündeyiz 2021-06-02
DUYURU/2021-075 Uzaktan Çalışan İşçilerin Ücret ve Ücret Eklerinin Değerlendirilmesi 2021-06-01
DUYURU/2021-074 Elektronik Defter (e-defter) Uygulamasına Dahil Olanlar Tarafından 31 Mayıs 2021 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması ve İmzalanması Gereken e-defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Aynı Sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenmesi Hakkında 135 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri 2021-05-27
DUYURU/2021-073 Bilançonun Pasifinde Yer Alan Kısa Ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar, Finansal Gider Kısıtlaması Kapsamında Yabancı Kaynak Olarak Değerlendirilebilir Mi? 2021-05-25
DUYURU/2021-072 7319 Sayılı Sigortacılık İle Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlanmıştır 2021-05-25
DUYURU/2021-071 Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Açıklamalar da İçeren 18 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Cumhurbaşkanlığına Gönderilmiştir 2021-05-22
DUYURU/2021-070 Matrah Artırımını da İçeren Geniş Kapsamlı Bir Yapılandırma Kanun Teklifi Meclise Sunuldu 2021-05-22
DUYURU/2021-069 Finansman Gider Kısıtlaması Uygulaması Hakkında Konulu Webinarımıza Ait Sunum ve Video Kaydı 2021-05-19
DUYURU/2021-068 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından E-Fatura Uygulaması İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu Yayımlanmıştır 2021-05-16
DUYURU/2021-067 Mayıs Ayında Yerine Getirilmesi Gereken Bazı Yükümlülüklere İlişkin Hatırlatmalar 2021-05-10
DUYURU/2021-066 Çalışma İzin Görev Belgesi Süresi Uzatıldı 2021-05-07
DUYURU/2021-065 İnteraktif Vergi Dairesi Broşürü Yayınlandı 2021-05-05
DUYURU/2021-064 Yeni İnşaatta Bağımsız Bölüm Teslim Zamanı Konusundaki İdari Kabul (34 No.lu KDV Tebliği) 2021-05-04
DUYURU/2021-063 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Tebliği’nde Değişiklikler Yapıldı 2021-05-04
DUYURU/2021-062 E-Belge İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu Yayımlanmıştır 2021-05-03
DUYURU/2021-061 Birinci Geçici Vergi Dönemine İlişkin Gelir Ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Vergi Usul Kanunu Sirküleri/134 2021-05-03
DUYURU/2021-060 Uluslararası Vergilendirmede Kurallar Değişiyor: BEPS, MLI ve Türkiye'nin Yaklaşımı 2021-04-23
DUYURU/2021-059 18 ve 19 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslakları Gelen Görüşler de Dikkate Alınarak Güncellenmiş ve Birleştirilmiştir 2021-04-22
DUYURU/2021-058 Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri İle “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı 2021-04-22
DUYURU/2021-057 Meclise Yeni Bir Torba Kanun Teklifi Sunuldu 2021-04-19
DUYURU/2021-056 Ticaret Sicili Belgelerinin Tüm Türkiye'de Elektronik Ortamda Temin Edilebileceği Açıklandı 2021-04-12
DUYURU/2021-055 2021 ve 2022 Yıllarına Ait Kurumlar Vergisi Oranının Artırılmasını da İçeren Torba Kanun Teklifi Komisyonda Kabul Edildi 2021-04-08
DUYURU/2021-054 İcra Daireleri Tarafından Satılan Mallara İlişkin Hatalı KDV Uygulaması, Kanuna Aykırılık ve Haksızlık Oluşturmaktadır 2021-04-08
DUYURU/2021/053 Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliğinde (Sıra No:1) Ticaret Bakanlığı Tarafından Değişiklik Yapıldı. 2021-04-08
DUYURU/2021-052 2021 Birinci Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirimi Haklarının Hangi Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği 2021-04-05
DUYURU/2021-051 Birinci Geçici Vergi Dönem Sonu (31.03.2021) İtibariyle Uygulanacak Kurlar 2021-04-05
DUYURU/2021-050 Uzaktan Çalışma Yönetmeliğine Göre Çalışanlar ve İşveren Açısından Uygulama Biçimleri ve Alanları 2021-04-05
DUYURU/2021-049 Kurumlar Vergisi Oranının 2 Yıl İçin Artırılmasını da İçeren Torba Yasa Teklifi Meclise Sevk Edilmiştir 2021-04-05
DUYURU/2021-048 Miras Paylaşma Sözleşmesine Konu Taşınmazların Veraset ve İntikal Vergisi İle Tapu Harçları Karşısındaki Durumu 2021-04-03
DUYURU/2021-047 Gayrımenkul Ve Taşıt Alımlarında Gider Pusulasının Gerekli Olduğu Yönündeki İdari Görüşü Ve Bu Görüşe Dayanan Özel Usulsüzlük Cezalarını Doğru Bulmuyoruz 2021-04-02
DUYURU/2021-046 Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinin Kdv Tevkifatı Karşısındaki Yeni Durumu İle İlgili İdari Yazı Hakkındaki Açıklamalarımız 2021-04-02
DUYURU/2021-045 Yatırım Teşviklerinde İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması, Devreden Katkı Payının Hangi Yıldan İtibaren Yeniden Değerleme Oranında Artırılabileceği 2021-04-01
DUYURU/2021-044 Akaryakıt İstasyonlarına Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Zorunluluğu Getiren 527 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır 2021-03-24
DUYURU/2021-043 2021 Birinci Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirimi Haklarının Hangi Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği 2021-03-20
DUYURU/2021-042 Yatırım Teşvik Uygulamaları, Proje Bazlı Destekler ve Hamle Programı 2021-03-18
DUYURU/2021-041 Ülke Bazlı Rapor Gönderilmesine İlişkin Son Tarih 31 Mart 2021 Çarşamba Günüdür 2021-03-18
DUYURU/2021-040 Kadınların Çalışma Hayatındaki Durumu ve Bazı Öneriler 2021-03-15
DUYURU/2021-039 Verbis’e Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkında Duyuru 2021-03-12
DUYURU/2021-038 524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle İlan Edilen Mücbir Sebep Halinden Etkilenen Mükelleflerden Faaliyetlerine Tekrar Başlayanlar Hakkında Duyuru 2021-03-09
DUYURU//2021 - 037 Tasarruf Finansman Sistemini Düzenleyen 7292 Sayılı Kanun Resmî Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir. 2021-03-08
DUYURU/2021-036 Sermaye Şirketlerindeki Yönetici ve Ortakların Kamu Borçları Karşısındaki Sorumluluğunun 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi 2021-03-06
DUYURU/2021-035 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Dönemi Başladı 2021-03-03
DUYURU/2021-034 Koronavirüs Nedeniyle Faaliyeti Durdurulan Mükellefler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir 2021-03-01
DUYURU/2021-033 Mücbir Sebep Halinin KDV Tevkifatına Etkisi ve Bu Konuda 34 No.lu KDV Tebliği İle Getirilen Değişiklik 2021-03-01
DUYURU/2021-032 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İle Ar & Ge Ve Tasarım Merkezlerine Sağlanan Teşviklerde Yapılan Değişiklikler 2021-03-01
DUYURU/2021-31 Enerji Tesisi Yatırımlarında Kesin İzne Bağlı Olarak Ödenen Ağaçlandırma, Arazi İzin, Orköy Ve Erozyon Bedellerinin Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi 2021-03-01
DUYURU/2021-30 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamındaki Borçların Ödenmesine İlişkin Duyuru 2021-02-26
DUYURU/2021-029 Rafineri ve Petrokimya Tesislerinde Üretilerek Kendi Bünyelerinde İmalatta Kullanılan ve İmalatta Kullanılmak Üzere Bu Tesislere Teslim Edilen (I) Sayılı Listeye Dahil Olan Mallarda ÖTV Tutarları Sıfıra İndirilmiştir 2021-02-22
DUYURU/2021-028 Ülke Bazlı Rapor Yükleme Süresi Uzatılmıştır. Daha Önce Yapılan Ülke Bazlı Rapor Bildirimlerinin Sonradan Anlaşmaları Aktive Olan Ülkeler İçin Değiştirilmesine Gerek Bulunmamaktadır 2021-02-22
DUYURU/2021-027 Değerli Konut Vergisi Hakkında Son Uyarılar - Hatırlatmalar - Soru - Cevaplar Konulu Online Semiremize Ait Sunum ve Video Kaydı 2021-02-19
DUYURU/2021-026 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35) Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır 2021-02-16
DUYURU/2021-025 Yurtdışı Mukimi Yabancı Uyruklulara Verilen Sağlık Hizmetlerinde Kdv İstisnası Ve Gençleştirme, Güzelleştirme Veya Estetik Amaçlı Tıbbı İşlemlerin Durumu 2021-02-10
DUYURU/2021-024 Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin E-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Başkanlık Sistemlerine Yüklenme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru 2021-02-05
DUYURU/2021-023 Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Ve Limited Şirketlerde Müdürler Kurulu Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılması 2021-02-02
DUYURU/2021-022 İthal Edilmiş Olan Mallar İle İlgili Olarak Sonradan Ortaya Çıkan Kur Farkları 2021-02-02
DUYURU/2021-021 Sadece Elektrikli Motorla Çalışan Binek Araçlarda Özel Tüketim Vergisi Oranları Artırılmıştır (3471 Sayılı CB Kararı) 2021-02-02
DUYURU/2021-020 Patent Harcamalarının 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi ve 5746 Sayılı Ar-Ge Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi 2021-02-01
DUYURU/2021-019 Çeklerde Bankanın Sorumlu Olduğu Miktar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca 29.01.2021 Tarihinden İtibaren 2.675 TL Olarak Belirlenmiştir 2021-02-01
DUYURU/2021-018 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından E-Saklama Uygulaması İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular Dökümanı Yayımlanmıştır 2021-01-31
DUYURU/2021-017 Vergi Borçlarında Yapılandırma Fırsatı İçin Son Gün 1 Şubat 2021 2021-01-27
DUYURU/2021-016 2020 Yılı Sonunda Yatırım İndirimi Haklarının Hangi Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği 2021-01-18
DUYURU/2021-015 e-Defter Beratlarının Aylık Veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru 2021-01-15
DUYURU/2021-014 18 Seri No.Lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı 2021-01-15
DUYURU/2021-013 Yeni Düzenlemeler Işığında Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi ve Değerli Konut Vergisi Konulu Webinarımıza Ait Sunum ve Video Kaydı 2021-01-14
DUYURU/2021-012 314 Seri No.Lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı 2021-01-13
DUYURU/2021-011 Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Başkanlık Sistemlerine Yüklenme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru 2021-01-08
DUYURU/2021-010 e-Defter Dosyaları İle Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması Hakkında Duyuru 2021-01-08
DUYURU/2021-009 Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi Yayınlandı 2021-01-06
DUYURU/2021-008 Türkiye’de Yerleşik Şirketlerin Yurtdışındaki Bankalardan Döviz Kredisi Kullanabilmesinin Şartları Ve Kullanımın Vergisel Sonuçları 2021-01-06
DUYURU/2021-007 Anonim Ve Limited Şirket Genel Kurullarının Koronavirüs (Covıd-19) Salgını Karşısındaki Durumu 2021-01-05
DUYURU/2021-006 Personele ve Yöneticilere İşin İcabı Olarak Giyim Eşyası Kullandırılmasının Vergisel Boyutu 2021-01-05
DUYURU/2021-005 E-Portal Uygulamalarından Gib Portal Yöntemi İle Yararlanan Mükellefler İçin Duyuru 2021-01-05
DUYURU/2021-004 Elektronik Beyanname Aracılık/Aracılık Sorumluluk Sözleşmelerine İlişkin Önemli Duyuru 2021-01-04
DUYURU/2021-003 31.12.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanacak Kurlar 2021-01-02
DUYURU/2021-002 2021 Başından İtibaren Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Geçerli Temerrüt Faiz Oranının Yıllık %18,25 Olacağına Dair Tebliğ 2021-01-02
DUYURU2021-001 E-Defter Uygulamasına Geçmesi Gerekmekle Birlikte Henüz Mali Mühürlerini Temin Edemeyen Mükellefler Hakkında Duyuru 2021-01-01