2020 VERGİ SİRKÜLERLERİ


No Başlık Tarih
2020/103 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu’ndan Yararlanmak İçin Başvuru ve Birinci Taksit Ödeme Süreleri 1 Ay Uzatılmıştır 2020-12-30
2020/102 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 Ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İle Yapılan Değişiklikler 2020-12-28
2020-101 Esnaf Ve Sanatkârlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında 3323 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 2020-12-24
2020/100 Yerli Ve Yabancı Film Gösterimleri İçin Uygulanan Eğlence Vergisi Oranları 31/5/2021 Tarihine Kadar % 10’dan Sıfıra Düşürülmüştür 2020-12-24
2020/099 Stopaj Oranları İle İlgili Olarak Yapılan Değişiklikler 2020-12-23
2020-098 KDV Oran İndirimleri 31 Mayıs 2021 Tarihine Kadar Uzatılmış ve Covid-19 Aşılarının 2021 Yılı Sonuna Kadar Tesliminde KDV Oranı % 8’den % 1’e Düşürülmüştür 2020-12-23
2020/097 Vergisel İşlemlerde Reeskont Oranı %10'dan %16,75'e Çıkarılmıştır 2020-12-19
2020/096 Yatırım Teşvik Kararnamesinde Yapılan Değişiklikler 2020-12-17
2020/095 7257 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle Doğal Gaz ve Madencilik Sektörüne Yönelik Yapılan Vergisel Düzenlemeler 2020-12-13
2020/094 2021 Yılına İlişkin Olarak Kağıt Ortamında Tutulan Defterlerin Onayları 2020-12-07
2020/093 Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri İle Teknoparklarda Uzaktan Çalışma Sürelerinin Oranı Aralık/2020 Dönemi İçin %60 Olarak Belirlendi 2020-11-30
2020/092 2020 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %9,11 Olarak İlan Edilmiştir (521 No.lu VUK Genel Tebliği) 2020-11-30
2020/091 7256 Sayılı Kanunun Varlık Barışına İlişkin Hükümleri 2020-11-30
2020-090 7256 Sayılı Kanunla Yapılan Bazı Vergisel Düzenlemeler 2020-11-22
2020-089 7256 Sayılı Torba Yasayla Yapılan Kurumlar Vergisi Kanununa Yönelik Düzenlemeler 2020-11-18
2020-088 7256 Sayılı Kanun’un Şirketlerin Kendi Hisselerini Edinmeleri Halinde Yapılacak Stopaja Yönelik Düzenlemeleri 2020-11-18
2020/087 7256 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemeler 2020-11-17
2020/086 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kapsamında Kesinleşmiş Borçların Yeniden Yapılandırılması 2020-11-17
2020/085 Kesinleşmiş Kamu Borçlarının Yapılandırılmasını da İçeren 7256 Sayılı Torba Kanun Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi 2020-11-17
2020/084 Ar-Ge Ve Tasarım Merkezleri İle Teknoparklarda Uzaktan Çalışma Süresi 2020 Yılı Sonuna Kadar Uzatıldı 2020-11-03
2020/083 Ticaret Bakanlığı Kar Dağıtım Kısıtlamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapmıştır 2020-10-29
2020-082 Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri İle Teknoparklarda Uzaktan Çalışma Süresi 31 Ekim 2020 Tarihine Kadar Uzatıldı 2020-10-22
2020/081 Gayrimenkul Kira Bedellerinin Belirlenmesine Yönelik Mevcut Düzenlemeler 2020-10-19
2020/080 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'De Değişiklik Yapılmasına Dair 2020/1 Tebliğ Yayımlanmıştır 2020-10-16
2020/079 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esaslarını Belirleyen Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır 2020-10-12
2020/078 Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Kararda Bazı Değişiklikler Yapılmıştır 2020-10-09
2020/077 İhracatçılara Hususi Damgalı (Yeşıl) Pasaport Verılmesıne İlışkın Kararda Değışıklık Yapıldı 2020-10-08
2020/076 Sahte Belge Düzenleme Riski Yüksek Mükelleflerin Tespiti, Mükellefiyet Kaydının Re’sen Terkini, Teminat Verilerek Mükellefiyetlerinin Yeniden Tesisi Hakkında 520 Sıra No.Lu Vergi Usul Kanunu Tebliği 2020-10-08
2020/075 Mevduat Faizleri İle Katılım Bankalarınca Ödenen Kâr Paylarına Uygulanan Tevkifat (Stopaj) Oranları Geçici Süreyle Düşürüldü 2020-09-30
2020/074 Kambiyo İşlemlerinde Uygulanan BSMV Oranı Yüzde 1’den “Binde 2'ye” Düşürüldü 2020-09-30
2020/073 Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Broşürü Yayınlandı 2020-09-23
2020/072 Kar Dağıtım Kısıtlaması 3 Ay Uzatılmıştır 2020-09-18
2020-071 100 Milyon TL ve Üzeri Kredi Borcu Olanların Bankalara Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Tablolar, Güvence Raporunu İçeren Analiz Tablosu ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Verme Zorunluluğu İle 500 Milyon TL ve Üzeri Kredi Riski Bulunanların Kredi Derecelendirme Notu Alma Zorunluluğu 2020-09-17
2020/070 Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde 6 Nisan 2018 Tarihinden Önce Yapılan Teslimleri İlgilendiren Önemli Bir İptal Kararı 2020-09-14
2020/069 1 Seri No’lu Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 4 Seri No’lu Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliği Yayımlanmıştır 2020-09-07
2020/068 2021 Yılı İçin Geçerli Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri 2020-09-02
2020/067 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Yapılan Değişiklikler 2020-08-21
2020-066 Bankacılık Kanunu Uyarınca Finansal Kuruluş Faaliyeti Kabul Edilen Faaliyetlerden En Az Birini Yapan Yurt Dışında Mukim Kuruluşlara Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Oranı "Sıfır" Olarak Belirlenmiştir 2020-08-08
2020-065 Kira Ödemelerinde Stopaj Oranı %20'den %10'a Düşürülmüştür (2813 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) 2020-08-02
2020-064 Bazı Mal ve Hizmetlerde KDV Oranları 31.12.2020 Tarihine Kadar Geçici Bir Süreyle İndirilmiştir (2812 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) 2020-08-02
2020-063 Türk Borçlar Kanununun İşyeri Kiraları Açısından Ertelenen Hükümleri 01.07.2020 Tarihinden İtibaren Yürürlüğe Girmiştir 2020-07-13
2020-062 Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Mükellefiyeti Hakkındaki Son Gelişmeler ve Bakanlık Tarafından Belirlenen Usul ve Esaslar 2020-07-05
2020-061 Vergisel İşlemlerde Reeskont Oranı %13,75'ten %10'a Düşürülmüştür 2020-06-13
2020-060 Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapılmıştır 2020-06-10
2020-059 Yurtiçinden Ve Yurtdışından Sağlanan Yabancı Para Nakdi Krediler İle Dövize Endeksli Kredilerin Toplamı 15 Milyon ABD Doları Ve Üstünde Olan Firmaların TCMB’ye Üçer Aylık Bildirim Yükümlülüğüne İlave Olarak Haftalık Bildirim Yapılmasına İlişkin TCMB Yazısı 2020-06-09
2020-058 311 Seri No.Lu Gelir Vergisi Genel Tebliği İle Binek Otomobillerin Giderlerine Ve Amortismanlarına Getirilen Kısıtlamalara İlişkin Düzenlemeler 2020-05-29
2020-057 311 Seri No.Lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “Karşı Tarafa Yükletilen Vekâlet Ücretlerinde Gelir Vergisi Tevkifatına” İlişkin Düzenlemeleri 2020-05-28
2020-056 Vergiye Uyumlu Mükelleflere Sağlanan Vergi İndiriminin Uygulanmasıyla İlgili 301 Seri No.Lu Gelir Vergisi Tebliğinde Değişiklik Yapan 312 Seri No.Lu Gelir Vergisi Tebliği Yayımlanmıştır 2020-05-28
2020-055 İşverenlerce Hizmet Erbabının İşyerine Gidip Gelmesi İçin Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Uygulamasına Yönelik Düzenlemeler (311 Seri No.Lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği 2020-05-28
2020-054 311 Seri No.Lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin Serbest Meslek Kazançlarında İstisna Uygulamasına Yönelik Düzenlemeleri 2020-05-27
2020-053 Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Düzenlemeler (Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 311) 2020-05-27
2020-052 Finansman Bonolarından Ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Bir Yıldan Kısa Vadeli Kira Sertifikalarından Sağlanan Gelirler İle Bunların Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlarda Stopaj Oranı %10’dan %15’e Yükseltilmiştir 2020-05-24
2020-051 Kambiyo Muameleleri Vergisinin Oranı Binde 2’den Yüzde 1’e Çıkarılmış, Fiziki Teslimat Olmaksızın Yapılan Altın Satış İşlemleri “Kambiyo İşlemi” Olarak Değerlendirilmiştir 2020-05-24
2020-050 Ticaret Bakanlığınca Kâr Dağıtım Kısıtlamasına İlişkin Usul Ve Esaslar İle İstisnalar Belirlenmiştir 2020-05-18
2020-049 Covid-19’un Transfer Fiyatlandırması Politikalarına Etkisi 2020-05-13
2020-048 Doğal Ve Biyolojik Afetler Nedeniyle Yarım Kalan Veya Tamamlanamayan Yatırımlara İlişkin Teşvik Belgelerine Uzatma İmkânı (2501 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) 2020-05-11
2020-047 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32) İle Mücbir Sebep Uygulamasının KDV İadelerinde Yarattığı Sorunlar Geçici Bir Süre İçin Teminat Alınmak Suretiyle Çözüme Kavuşturulmuştur 2020-05-08
2020-046 Yargıda ve Vergideki Durma Süresi 15 Haziran 2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır 2020-04-30
2020/045 Türkiye'de Yerleşik Olmayanlara Getirilen Yabancı Para Cinsinden Bireysel Emeklilik Sigortası Yaptırma İmkanı 2020-04-27
2020/044 7244 Sayılı Kanunla Evden Çalışan Ar-Ge ve Tasarım Personeli İçin Yapılan Düzenleme 2020-04-17
2020/043 7244 Sayılı Kanunla Getirilen Kar Dağıtım Kısıtlaması (6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Eklenen Geçici 13 üncü Madde) 2020-04-17
2020/042 Vergi Dairesi İşlem ve Süreleri 30/4/2020 Tarihine Kadar Durmuştur (7226 Sayılı Kanun Geçici Md.1; 2020/2 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi) 2020-04-07
2020/041 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Genel Uygulama 1.7.2020 Tarihine Ertelenmiştir 2020-04-04
2020/040 Cumhurbaşkanınca Başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Bağış Kampanyasına Yapılan Bağışların Vergi Matrahından İndirilmesi 2020-04-03
2020/039 2019 Yılı Kazançlarına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi 2020-03-31
2020/038 İhraç Kayıtlı Teslimlerle İlgili Üç Aylık Süre Yetmediği Takdirde Ek Süre İçin Başvuruda Bulunulması Gerekmektedir. Mücbir Sebep Hali Bu Gereği Ortadan Kaldırmamaktadır.(Ayrıca 2020/063 No.lu Duyurumuza bakınız) 2020-03-30
2020/037 Corona Virüs Salgınının Sözleşmelerin İfasına Etkisi 2020-03-30
2020/036 7226 Sayılı Kanunla 24/03/2020 Tarihine Kadar Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu İşleyip de Mahkum Olanların Cezalarının İnfazı Durdurulmuştur 2020-03-28
2020/035 Mücbir Sebep Kapsamına Alınan Mükellefler Mücbir Sebep Süresi Boyunca Kısmi KDV Tevkifatı Kapsamındaki Alımlarında KDV Tevkifatı Yapmayacaklardır 2020-03-28
2020/034 7226 Sayılı Kanunla Karşılıksız Çek, Protestolu Senetler İle Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır 2020-03-27
2020/033 Koronavirüs Salgını Sebebiyle Vergi Dairelerine 30.06.2020 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken YMM Tasdik Raporlarının Verilme Süreleri Uzatılmıştır 2020-03-26
2020/032 7226 Sayılı Kanunla 01.03.2020 Tarihinden 30.06.2020 Tarihine Kadar İşleyecek İş Yeri Kira Bedelinin Ödenememesinin Kira Sözleşmesinin Feshi ve Tahliye Sebebi Oluşturmayacağı Hükme Bağlanmıştır 2020-03-26
2020/031 7226 Sayılı Kanunla Konaklama Vergisinin Yürürlük Tarihi 01.01.2021’e Ertelenmiştir. 2020-03-26
2020/030 7226 Sayılı Kanunla Yargıda Süreler 30.04.2020 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dahil) Durdurulmuştur 2020-03-26
2020/029 Koronavirüs Salgınından ve Bu Kapsamda Alınan Tedbirlerden Etkilenen Mükellefler için Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir (518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği) 2020-03-26
2020/028 1 No.lu GEKAP Beyannamesi Genel Tebliği'nde Muhtelif Değişiklikler Yapılmış, 2020 Yılı İçin 6 Aylık, İzleyen Dönemler İçin 3 Aylık Beyan Dönemi Esasına Geçilmiştir 2020-03-23
2020/027 Hava Yolu İle Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinde KDV Oranı 01.04.2020-30.06.2020 Tarihlerinde %1 Olarak Uygulanacaktır 2020-03-23
2020-026 2019 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi 2020-03-03
2020/025 Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılacak Ödemelerde Aranan "Borcu Yoktur" Yazısı İçin Belirlenen Ödeme ve Azami Borç Tutarı 2.000 TL'dan 5.000 TL'na Çıkarılmıştır 2020-03-03
2020/024 Bazı Teslimlere İlişkin Kdv Tevkifat Oranları Değiştirilmiştir 2020-03-03
2020/023 2151 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle Yeni Transfer Fiyatlandırması Dökümantasyon Yükümlülükleri Getirilmiştir 2020-02-28
2020/022 Değerli Konut Vergisinde 7221 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Sonrası Son Durum 2020-02-27
2020-021 Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No : 517) 2020-02-20
2020/020 7221 Sayılı Kanunla "Değer Artış Payı" İhdas Edilmiştir 2020-02-20
2020-019 Mal Bildiriminde Bulunma Zorunluluğu (Mal Bildirimleri 2020 Yılı Şubat Ayı Sonuna Kadar Yenilenecektir) 2020-02-18
2020/018 Elazığ'da Meydana Gelen Depremden Zarar Gören Afetzedeler İçin Yardım Kampanyası Başlatılmış Olup, Bu Kampanya İçin Açılacak Hesaplara Yapılan Bağışların Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrahlarından İndirilebilmesi Mümkündür 2020-02-17
2020/017 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Yapılan Değişiklikler 2020-02-14
2020/016 Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması Bazı İller Dışında 1.3.2020 Tarihine Ertelenmiştir 2020-02-10
2020/015 Geri Kazanım Katılım Payının Beyanına İlişkin Genel Tebliğ Yayınlanmıştır 2020-02-05
2020/014 2020 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlenmiştir (2063 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) 2020-01-27
2020/013 31.12.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanacak Kurlar 2020-01-24
2020/012 Çevre Kanunu İle Belirlenen Bazı Ürünler İle Bu Ürünlerden Olmasa Bile Ürettiği/İthal Ettiği Ürünleri Ambalajlı Olarak Piyasaya Sürenlere Getirilen Geri Kazanım Katılım Payı Mükellefiyeti 2020-01-22
2020/011 Ymm’lerle Tam Tasdik Sözleşmelerinin Ocak Ayı İçinde İmzalanması Gerekmektedir 2020-01-15
2020/010 Vergi Beyannamelerinin SM veya SMMM’lere İmzalattırılması Mecburiyetine İlişkin Yeni Hadler 2020-01-15
2020/009 Kâr Dağıtım Tablosu İle 7/A - 7/B Seçeneğine İlişkin Hâdler 2020-01-15
2020/008 Ücret Gizliliğinin Korunması Amacıyla Mevcut E-Beyanname Şifresinden Ayrı Kullanıcı Kodu, Parola ve Şifre Alınması Suretiyle Sadece Hizmet Erbabına Ödenen Ücretlere İlişkin Yeni Oluşturulan 1003B Beyanname Kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Verilebilecektir (122 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri) 2020-01-14
2020/007 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No : 509)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No : 515) 2020-01-13
2020/006 Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İndirimine 2019 Yılı İçin Esas Alınacak Oran %12,02'dir 2020-01-07
2020/005 Mücevherat Satışlarında Fatura Kesme Haddi Normal Haddin Üç Katına Çıkarılmıştır 2020-01-06
2020/004 Tavuk Yumurtası, Balık Teslimleri ve Bazı Mobilya Türleri ile İlgili KDV Oran Değişikliği 2020-01-03
2020/003 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Zorunluluğu Kalıcı Hale Getirilmiş, Getirilen Bedellerin Bankalara Satılma Zorunluluğu Kaldırılmış ve Bu Konuda Bazı Önemli Değişiklikler Yapılmıştır 2020-01-02
2020-002 01.01.2020 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Değerli Kağıt Bedelleri Artırılmıştır (64 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği - Değerli Kağıtlar) 2020-01-02
2020/001 2020 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi 2020-01-02