2021 VERGİ SİRKÜLERLERİ


No Başlık Tarih
2021/062 Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri İle Teknoparklarda 31 Mayıs 2021 Tarihine Uzatılan Uzaktan Çalışma Süresinin Oranı % 100 Olarak Revize Edildi 2021-05-05
2021/061 Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kapsamında Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Mali Suçları Araştırma Genel Kurulu Tebliği (Sıra No:19) Yayımlanmıştır 2021-05-01
2021/060 Çekte İbraz Süreleri, Kambiyo Senetlerine Dayalı Alacaklar Hakkındaki Takipler ve Kamu İdarelerinin Özel ve Kamu Borçlarından Doğan İcra ve İflâs Takipleri 30/04/2021-31/05/2021 Tarihleri Arasında (Bu Tarihler Dahil) Durmuştur 2021-04-30
2021/059 314 No.lu Gelir Vergisi Tebliği İle Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazançlarda İndirim Uygulamasına İlişkin Açıklamalar Yapılmıştır 2021-04-30
2021/058 314 No.lu Gelir Vergisi Tebliği İle Evde Üretilen Malların İnternetten Satışında Esnaf Muaflığına İlişkin Açıklamalar Yapılmıştır 2021-04-30
2021/057 7318 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle Yapılan Düzenlemeler 2021-04-30
2021/056 Geceleme Hizmetlerinde %1 İndirimli KDV Oranı Uygulaması 30 Haziran 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır 2021-04-30
2021/055 Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerden Olan Uluslararası İhalelerde Vergi Ve Harç İstisnasının Uygulanabilmesi İçin Yabancı Firmaların İhaleye Katılma Şartını Öngören Düzenlemeler Anayasa Mahkemesince İptal Edilmiştir 2021-04-28
2021/054 Kurumlar Vergisi Oranı 2021 Yılı İçin %25'e ve 2022 Yılı İçin %23'e Yükseltilmiştir 2021-04-22
2021/053 7316 Sayılı Kanunla 6183 Sayılı Tahsilat Kanununda Yapılan Değişiklikler 2021-04-22
2021/052 Kripto Paraların Ödemelerde Kullanılması Merkez Bankasınca Yasaklanmıştır 2021-04-16
2021/051 Vergi İncelemelerine İlişkin Yönetmeliklerde Değişiklikler Yapılmıştır 2021-04-09
2021/050 Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi Ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ 06.04.2021 Tarihinde Yürürlüğe Girmiştir 2021-04-06
2021/049 2020 Yılı Kazançlarına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi 2021-04-02
2021/048 GVK'nun Geçici 67. Maddesi Kapsamındaki Bazı Gelirler İçin Belirlenen 31.3.2021 Tarihine Kadar Geçerli İndirimli Stopaj Oranlarının Uygulanma Süresi 31.5.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır 2021-04-01
2021/047 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 2021 Yılı Çağrı Takvimi 2021-03-10
2021/46 Ar-Ge Ve Tasarım Merkezleri İle Teknoparklarda Uzaktan Çalışma Süresi 30 Nisan 2021 Tarihine Kadar Uzatıldı 2021-03-04
2021/045 Kdv Tevkifatında Önemli Değişiklikler Yapan Tebliğ (Seri No: 35) 2021-02-22
2021/44 Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklikler Yapılmıştır 2021-02-20
2021/043 Yapılandırma Kanunundan Yararlanmak İçin Hatalı Başvuru Yapanlara Yeni Başvuru İmkanı Sağlanmıştır 2021-02-13
2021/042(EK2) 2020 Yılında Elde Edilen Menkul Sermaye İratları İle Menkul Kıymet Alım Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi 2021-02-13
2021/042(EK1) 2020 Yılında Elde Edilen Bazı Gelirlerin Beyan Durumuna İlişkin Örnekler 2021-02-13
2021/042 2020 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi 2021-02-13
2021/041 Elektronik Ortamda Düzenlenen Belgelere İlişkin 509 No.lu VUK Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler (526 No.lu VUK Genel Tebliği) 2021-02-09
2021/040 31.12.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanacak Kurlar 2021-02-09
2021/039 7263 Sayılı Kanunla Elektronik İmza Kanununda Elektronik Mühür Ve Türk Ticaret Kanununda İmza Beyannamesi İle İlgili Düzenlemeler Yapılmıştır 2021-02-09
2021/038 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 34) 2021-02-07
2021/037 Serbest Bölgelerde Uygulanan Ücret Stopaj Teşviki İçin Gerekli %85 İhracat Oranının 2020 Yılı İçin %80 Olarak Uygulanması Kararlaştırılmıştır 2021-02-06
2021/036 7263 Sayılı Kanunla 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Yapılan Değişiklikler 2021-02-04
2021/034 Yıllara Sâri İnşaat İşi Stopaj Oranı Yüzde Üçten Yüzde Beşe Yükseltilmiştir 2021-02-04
2021/035 Finansman Gider Kısıtlaması Uygulaması Başlamıştır 2021-02-04
2021/033 Konaklama Hizmetlerine Konu Sözleşmelerin, Faturaların Döviz Cinsinden Düzenlenemeyeceğine Dair Kısıtlama Kaldırılmıştır 2021-01-31
2021/032 Özel İletişim Vergisi Oranı Tüm Hizmetlerde % 7,5’ten % 10’a Artırılmıştır 2021-01-31
2021/031 2021 Yılında Uygulanacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Harcırah Gündelikleri Belirlenmiş, Yurt Dışı Harcırah Gündeliklerinde İse 2020 Yılı Gündeliklerinin 2021 Yılında da Aynen Uygulanmasına Karar Verilmiştir (3468 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) 2021-01-31
2021/030 6306 Sayılı Kanun Kapsamındaki Dönüşüm Projelerinde Konutlara İlişkin İnşaat Taahhüt Hizmetlerinde KDV Oranı %18'den %1'e Düşürülmüştür 2021-01-31
2021/029 Koronavirüs Nedeniyle Faaliyeti Geçici Olarak Tamamen Durdurulan İşyerlerinin Bulunduğu Sektörler Mücbir Sebep Kapsamına Alınarak Bazı Vergisel Mükellefiyetleri Ertelenmiştir 2021-01-25
2021/028 Temmuz 2021 Döneminden Sonra Düzenlenen Ve Alınan E-Belgeler Ba Ve Bs Formlarına Dâhil Edilmeyecektir 2021-01-25
2021/027 Değerli Konut Vergisi Beyan Mükellefiyeti 01.01.2021 Tarihi İtibariyle Başlamıştır (Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği, RG. 15.01.2021, 31365) 2021-01-20
2021/026 Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İndirimine 2020 Yılı İçin Esas Alınacak Oran %19,62’dir 2021-01-12
2021/025 Ar-Ge Ve Tasarım Merkezleri İle Teknoparklarda Uzaktan Çalışma Süresi 28 Şubat 2021 Tarihine Kadar Uzatıldı 2021-01-06
2021/024 7261 Sayılı Kanun İle Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Kapsamında Uygulanacak İdari Para Cezalarında Değişiklik Yapılmış ve Zorunlu Depozito Uygulaması 1 Ocak 2022 Tarihine Ertelenmiştir 2021-01-05
2021-023 Kar Dağıtım Kısıtlaması 01.01.2021 Tarihi İtibariyle Sona Ermiştir 2021-01-05
2021/022 Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Basım Ve Devrinde Merkezi Kayıt Kuruluşu’na Bildirim Zorunluluğu Getirilmiştir 2021-01-04
2021/021 Kâr Dağıtım Tablosu İle 7/A - 7/B Seçeneğine İlişkin Yeni Hâdler 2021-01-03
2021/020 Tam Tasdik Sözleşmelerinin Ocak Ayı İçinde İmzalanması Gerekmektedir 2021-01-03
2021/019 Vergi Beyannamelerinin SM Veya SMMM’lere İmzalattırılması Mecburiyetine İlişkin Yeni Hadler 2021-01-03
2021/018 2021 Yılında Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Gündelikleri 2021-01-02
2021/017 01.01.2021 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Değerli Kâğıt Bedelleri Artırılmıştır (66 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği - Değerli Kağıtlar) 2021-01-02
2021/016 Pay Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Genel Kurul Toplantı Ve Müzakere Defterinin Elektronik Ortamda Tutulması Konusunda Ticaret Bakanlığı’na Yetki Verilmiştir 2021-01-02
2021/015 Vadeli Çek Düzenleme İmkânı 31.12.2021’e Kadar Uzatılmıştır 2021-01-02
2021/014 2021 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi 2021-01-02
2021/013 2021 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlenmiştir (2021/1 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ) 2021-01-01
2021/012 Engellilere Ötv’den İstisna Araç Satışındaki Üst Limit Resmi Gazete’de Yayımlandı 2021-01-01
2021/011 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarlardaki Değişiklikler (313 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği) 2021-01-01
2021/010 2021 Yılında Uygulanacak Veraset Ve İntikal Vergisine İlişkin Yeni İstisna Hâdleri İle Vergi Tarifesi (52 Seri No.lu VİVK Genel Tebliği) 2021-01-01
2021/009 Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ve 01.01.2021 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Hâd Ve Miktarlar (522 Sıra No.Lu Vuk Genel Tebliği) 2021-01-01
2021/008 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları İle Damga Vergisi Azami Tutarı (65 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliği) 2021-01-01
2021/007 01.01.2021 Tarihinden İtibaren Muvazzaf Ve Fahri Konsolosluklarımızın Yapacağı İşlemlerden Alınacak Harçlara İlişkin 87 Seri No.Lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği 2021-01-01
2021/006 2021 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları (53 Seri No.Lu Mtv Genel Tebliği) 2021-01-01
2021/005 2021 Yılında Uygulanacak Harçlar (86 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği) 2021-01-01
2021/004 2021 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergileri (53 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği) 2021-01-01
2021/003 İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan Kdv İadelerine İlişkin Sınır 2021 Yılı İçin 18.900 Tl Olarak Uygulanacaktır (33 Seri No.lu KDV Tebliği) 2021-01-01
2021/002 Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 19) Resmi Gazete’de Yayımlandı 2021-01-01
2021/001 2021 Yılında Ödenecek Emlak Vergilerine Esas Değerlerin Tespitine İlişkin 78 Seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği 2021-01-01