Kadın Çalışan Oranı : %56 | Rate of Women Employment : %56

2021 VERGİ SİRKÜLERLERİ


No Başlık Tarih
2021/159 Altın Cinsinden Mevduat Hesaplarından veya Altın Cinsinden Katılım Fonu Hesaplarından Dönüşüm Fiyatı Üzerinden Türk Lirasına Çevrilen Mevduat ve Katılma Hesapları Üzerinden Elde Edilen Gelirlerde Stopaj Oranı %0 Olarak Belirlenmiştir 2021-12-31
2021/158 2022 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlenmiştir (2022/1 Sayılı 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ) 2021-12-31
2021/157 İmalat Sanayine Yönelik Teşvik Belgeli Yatırımlar Kapsamında Yapılan İnşaat İşlerine İlişkin Yüklenilen Kdv’nin İade Uygulaması 2022, 2023 Ve 2024 Yıllarında Yüklenilecek Kdv Tutarları İçin De Uygulanacak Olup, Sağlık Bakanlığınca Onaylanan Covid-19 Aşılarına %1 Oranında Kdv Uygulaması 31.12.2022’ye Uzatılmıştır (5047 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) 2021-12-31
2021/156 7349 Sayılı Kanun'un Ücret Gelirlerine Yönelik Düzenlemeler Dışındaki Düzenlemeleri 2021-12-27
2021-155 7346 Sayılı Kanunla Teknopark İle Ar-Ge & Tasarım Merkezlerinde Uzaktan Çalışma Düzenlemelerinde Yapılan Değişiklikler 2021-12-27
2021-154 GVK’nun Geçici 67. Maddesindeki Mevduat Faizleri Ve Katılım Bankalarının Katılma Hesaplarına Ödediği Kar Paylarına İlişkin Stopaj Oranlarına Yönelik Cumhurbaşkanı Kararı (Karar No:4970) 2021-12-27
2021/153 Ücret Gelirlerinin Asgari Ücrete İsabet Eden Kısmı İçin Gelir ve Damga Vergisi İstisnası Getiren 7349 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır 2021-12-27
2021/152 Elektrik Enerjisi Satışı Üzerinden Alınan TRT Payı 01.01.2022 Tarihinden İtibaren Kaldırılmıştır 2021-12-26
2021/151 22/12/2021 İle 31/12/2022 Tarihleri Arasında İktisap Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri İle Kira Sertifikalarından Elde Edilen Kazançlara Uygulanacak Stopaj Oranı %0'a Düşürülmüştür 2021-12-23
2021/150 2022 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları (54 Seri No.lu MTV Genel Tebliği) 2021-12-23
2021/149 2022 Yılı Vergilendirme Döneminde Değerli Konut Vergisinde Esas Alınacak Değerlerin Tespitine İlişkin 80 Seri No.Lu Emlak Vergisi Genel Tebliği 2021-12-22
2021/148 2022 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergileri (54 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği) 2021-12-22
2021/147 01.01.2022 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Değerli Kağıt Bedelleri Artırılmıştır (70 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği - Değerli Kağıtlar) 2021-12-22
2021/146 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarlardaki Değişiklikler (317 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği) 2021-12-22
2021/145 01.01.2022 Tarihinden İtibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın Yapacağı İşlemlerden Alınacak Harçlara İlişkin 90 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği 2021-12-22
2021/144 2022 Yılında Uygulanacak Harçlar (89 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği) 2021-12-22
2021/143 Engellilere ÖTV'den İstisna Araç Satışındaki Üst Limit Resmi Gazete'de Yayımlandı (R.G. 21.12.2021, 31696) 2021-12-22
2021/142 2022 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları İle Damga Vergisi Azami Tutarı (66 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliği) 2021-12-22
2021/141 Vergi Usul Kanununda Yer Alan ve 01.01.2022 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar (534 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği) 2021-12-22
2021/140 2022 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Yayımlanmıştır 2021-12-22
2021/139 Kar Dağıtımlarında Stopaj Oranı %15'ten %10'a Düşürülmüştür 2021-12-22
2021/138 Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 38) 2021-12-21
2021/137 İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan Kdv İadelerine İlişkin Sınır 2022 Yılı İçin 25.700 Tl Olarak Uygulanacaktır (39 Seri No.lu KDV Tebliği) 2021-12-21
2021/136 2022 Yılında Uygulanacak Veraset Ve İntikal Vergisine İlişkin Yeni İstisna Hâdleri İle Vergi Tarifesi (53 Seri No.lu VİVK Genel Tebliği) 2021-12-21
2021/135 GVK'nun Geçici 67. Maddesi Kapsamındaki Bazı Gelirler İçin Belirlenen 31.12.2021 Tarihine Kadar Geçerli İndirimli Stopaj Oranlarının Uygulanma Süresi 31.3.2022 Tarihine Kadar Uzatılmıştır 2021-12-16
2021/134 VUK'nun Geçici 31. Maddesi Kapsamında Yapılan Tek Seferlik Yeniden Değerleme Uygulamasına Yönelik 2021/1 Sıra No.lu VUK İç Genelgesi 2021-12-15
2021/133 Tarımsal Destek Ödemeleri Üzerinden Kesilen Gelir Vergisinin İadesine Yönelik Açıklamalar İçeren 316 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliği Yayımlanmıştır 2021-12-13
2021/132 2022 Yılına İlişkin Olarak Kağıt Ortamında Tutulan Defterlerin Onayları 2021-12-13
2021/131 2021 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Artırım Oranı %25 Olarak Belirlenmiştir 2021-12-09
2021/130 7343 Sayılı Kanunla Başta İcra Ve İflas Kanunu Olmak Üzere Bazı Kanunlarda Değişiklikler Yapılmıştır 2021-11-30
2021/129 Bazı Avukatlık Hizmetlerine İlişkin KDV Oranı %8'e İndirilmiştir 2021-11-26
2021/128 7338 Sayılı Kanun'la Getirilen Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlenmesine Yönelik Düzenlemeler 2021-11-17
2021/127 Yeni Kurulacak Serbest Bölgelerde Bölge İşleticilerine 7341 Sayılı Kanunla Gelir/Kurumlar Vergisi İstisnası Getirilmiştir 2021-11-09
2021/126 7341 Sayılı Kanunla Anonim Ve Limited Şirketlerin Tasfiyesindeki Bekleme Süresi Altı Aydan Üç Aya İndirilmiştir 2021-11-08
2021/125 Vadeli Çeklere Reeskont Ayırma İmkânı 31.12.2023’e Kadar Uzatılmıştır 2021-11-08
2021/124 İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi Hakkında 7341 Sayılı Kanunla Yapılan Vergisel Düzenlemeler 2021-11-08
2021/123 7338 Sayılı Kanunla Yenileme Fonu Uygulamasında Yapılan Değişiklikler 2021-11-08
2021/122 2021 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %36,20 Olarak Kesinleşmiştir 2021-11-03
2021/121 7338 Sayılı Kanunla Karşılıklı Anlaşma Usulüne İlişkin Yapılan Düzenlemeler 2021-11-01
2021/120 7338 Sayılı Kanun İle Damga Vergisi Kanunu, KDV Kanunu, ÖTV Kanunu ve Bankacılık Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler 2021-10-30
2021/119 7338 Sayılı Kanun İle Vergi Usul Kanunu’nun Değerleme, Amortisman ve Şüpheli Ticari Alacaklara İlişkin Hükümlerinde Yapılan Düzenlemeler 2021-10-30
2021/118 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Olarak İhracat Genelgesinde Yapılan Değişiklikler 2021-10-27
2021/117 Defter Beyan Sistemi (DBS) İle İlgili Yeni Düzenlemeleri İçeren 532 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği 2021-10-27
2021/116 7338 Sayılı Kanunun Yatırıma Katkı Tutarının Vergi Borçlarına Mahsubu İle Nakdi Sermaye Artışlarındaki Faiz İndirimine İlişkin Düzenlemeleri 2021-10-26
2021/115 7338 Sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu'nun Ceza Hükümlerinde Yapılan Değişiklikler 2021-10-26
2021/114 7338 Sayılı Kanunla Yapılan Gider Pusulasına İlişkin Düzenlemeler 2021-10-26
2021/113 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır 2021-10-26
2021/112 Teknopark İle Ar-Ge & Tasarım Merkezlerinde Uzaktan Çalışma Süresinin Oranı % 20’den % 50’ye Yükseltildi 2021-10-18
2021-111 KDV Tevkifatı Nedeniyle Doğan İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi İçin Alıcının Tevkif Ettiği Vergiyi Ödemesi Şartını Getiren Tebliğ Düzenlemesi Hakkında Danıştay Yürütmeyi Durdurma Kararı Vermiştir. 2021-10-18
2021/110 Geçici Oran İndirimi Süresi Dolduğu İçin KDV Oranları Yükselen Mal Ve Hizmetler 2021-10-07
2021-109 Kira Ödemelerindeki Stopaj İndirimi 30/9/2021 Tarihi İtibariyle Sona Ermiştir 2021-10-07
2021/108 Tevkif Yoluyla Kesilen Vergiler, Geçici Vergi, Gelir Vergisi Ve Kurumlar Vergisinin Mahsup Ve İadesine İlişkin Düzenlemelerde Değişikliğe Gidilmiş Ve Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin “İnceleme Ve Teminat Aranmaksızın” Nakden İade Edilecek Kısmına İlişkin Limitler Artırılmıştır (Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 252’de Değişiklik Yapılmasına Dair 315 Seri No’lu Tebliğ) 2021-10-06
2021/106 Bir Yıldan Daha Eski Olup, Yönetmelik Kapsamında Yenilenmiş Cep Telefonlarının Teslimine İlişkin KDV Oranı %1’e İndirilmiştir 2021-10-01
2021-107 Gvk’nun geçici 67. Maddesi Kapsamındaki Bazı Gelirler İçin Belirlenen 30.09.2021 Tarihine Kadar Geçerli İndirimli Stopaj Oranlarının Uygulanma Süresi 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır 2021-10-01
2021/105 Bölge İdare Mahkemelerinin Fazla Ve Yersiz Tahsil Edilen Vergilerin Tecil Faizi İle Birlikte İadesi Hakkında Verdiği Farklı Kararlar Arasındaki Aykırılıklar Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Tarafından Giderilmiştir 2021-09-20
2021/104 İki Yıldan Fazla Süreyle Elde Tutulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Ve Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Paylarından Elde Edilen Kazançlar İçin Stopaj Oranı %0 (Sıfır) Olarak Belirlenmiştir 2021-09-06
2021/103 Akaryakıt Ve Lpg Piyasasında Fatura Düzenleme Süresinin Belirlenmesi İle Söz Konusu Sektörler Ve Özel Etiket Ve İşaret Kullanma Zorunluluğu Getirilen Ürünlere İlişkin Sektörde Teminat Uygulamasına İlişkin 531 Vuk Genel Tebliği 2021-09-02
2021/102 2022 Yılı İçin Geçerli Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri 2021-09-01
2021/101 Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerde 7256 Ve 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunları Kapsamındaki Taksitlerin Ödeme Süreleri Uzatılmıştır 2021-08-29
2021/100 7326 Sayılı Yapılandırma Kanununda Yer Alan Başvuru Ve İlk Taksit Ödeme Süreleri 1 Ay Uzatılmıştır 2021-08-27
2021/099 KDV Matrah Arttırımı’nın Özel Esaslara Alınmış Mükelleflere Etkisini Açıklayan KDV Genel Tebliği (Seri No: 37) 2021-08-20
2021/098 Yangın ve Sel Felaketleri İçin Cumhurbaşkanınca Yardım Kampanyası Başlatılmıştır 2021-08-13
2021/097 Boyları 39 Metrenin Üzerinde Olan Yabancı Bayraklı Ticari Yatlara Türk Karasularında Faaliyet Göstermeleri İçin Verilecek İzin Belgelerinden Harç Alınacaktır 2021-07-30
2021/096 Kira Ödemelerindeki Stopaj İndirimi 30/9/2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır 2021-07-30
2021/095 Gvk’nun geçici 67. Maddesi Kapsamındaki Bazı Gelirler İçin Belirlenen 31.7.2021 Tarihine Kadar Geçerli İndirimli Stopaj Oranlarının Uygulanma Süresi 30.9.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır 2021-07-30
2021/094 Kdv Oran İndirimleri 2 Ay Daha Uzatılmıştır (4312 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) 2021-07-30
2021/093 Ar-Ge Ve Tasarım Merkezleri İle Teknoparklarda Uzaktan Çalışma Süresi 30 Eylül 2021 Tarihine Kadar Uzatıldı 2021-07-29
2021/092 Taşınmazların Ve Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlenmesine İlişkin 530 Sıra No.Lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır 2021-07-29
2021/091 7333 Sayılı Kanunla 30/04/2021 Tarihine Kadar Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu İşleyip De Mahkum Olanların Cezalarının İnfazı Durdurulmuştur 2021-07-28
2021/090 7331 Sayılı Kanunla İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmıştır 2021-07-16
2021/089 Yerli ve Yabancı Film Gösterimleri İçin Eğlence Vergisi Oranları 31/5/2022 Tarihine Kadar %0 (Sıfır) Olarak Uygulanacaktır 2021-07-16
2021/088 Kurumlar Vergisi Mükellefleri İle Bazı Kişi Ve Kurumlara Gerçek Faydalanıcı Bilgısi Bildirimi Verme Zorunluluğu Getirilmiştir (529 NO.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği) 2021-07-13
2021/087 4191 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle 2012/3305 Sayılı Kararda Yapılan Değişiklikler 2021-07-01
2021/086 Varlık Barışında Varlıkların Bildirim Ve Yurda Getirilme Süreleri 6 Ay Uzatıldı 2021-06-30
2021/085 Kronik Rahatsızlığı Nedeniyle 22/3/2020 Tarihinden Beri Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Mücbir Sebep Hali 26 Haziran 2021 Tarihinde Sona Ermiştir (528 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği) 2021-06-28
2021/084 Geceleme Hizmetlerinde %1 İndirimli Kdv Oranı Uygulaması 31 Temmuz 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır 2021-06-23
2021/083 7327 İcra ve İflâs Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la Harçlar Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler 2021-06-21
2021/082 7316 Sayılı Kanunla 6183 Sayılı Tahsilat Kanununda Yapılan Değişikliklere İlişkin Açıklamalar 1 Sıra No.lu Tebliğe Eklenmiştir 2021-06-16
2021/081 Trafik Muayenelerini Yaptırmamış Olanların 31.12.2021 Tarihine Kadar Yaptırmaları Halinde Ödenmesi Gereken %5 Fazlaların Tahsil Edilmeyeceğine İlişkin Hükmün Uygulama Usul ve Esasları Belirlenmiştir 2021-06-16
2021/080 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanunun Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacaklarına İlişkin Hükümleri 2021-06-09
2021/079 7326 Sayılı Kanunla Karşılıksız Çek, Protestolu Senetler İle Kredi Ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır 2021-06-09
2021/078 7326 Sayılı Kanunun Taşınmazların Ve Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlenmesine İlişkin Düzenlemeleri 2021-06-09
2021/077 7326 Sayılı Kanunun İşletme Kayıtlarının (Emtia, Makine, Demirbaş, Teçhizat, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hesaplarının) Düzeltilmesine İlişkin Hükümleri 2021-06-09
2021/076 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun’un İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemlere İlişkin Hükümleri 2021-06-09
2021/075 7326 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunla Getirilen Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Düzenlemeler 2021-06-09
2021/074 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kapsamında Kesinleşmiş Borçların Yeniden Yapılandırılması 2021-06-09
2021/073 Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 36) 2021-06-03
2021/072 Kira Ödemelerindeki Stopaj İndirimi 31/7/2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır 2021-06-02
2021/071 Yerli Ve Yabancı Film Gösterimleri İçin Eğlence Vergisi Oranları 31/7/2021 Tarihine Kadar Sıfır Olarak Uygulanacaktır 2021-06-02
2021/070 KDV Oran İndirimleri 31 Temmuz 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır 2021-06-02
2021/069 GVK’nun Geçici 67. Maddesi Kapsamındaki Bazı Gelirler İçin Belirlenen 31.5.2021 Tarihine Kadar Geçerli İndirimli Stopaj Oranlarının Uygulanma Süresi 31.7.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır 2021-06-01
2021/068 Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi Ve Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararları 2021-06-01
2021/067 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Hamiline Yazılı Senetlerle İlgili Değişiklik Yapılmıştır 2021-05-30
2021/066 18 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Tebliğinde Yer Alan Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Açıklamalar 2021-05-27
2021/065 Çekte İbraz Sürelerinin 30/04/2021-31/05/2021 Tarihleri Arasında (Bu Tarihler Dahil) Durmasına İlişkin Geçici 3. Maddede Değişiklik Yapılmıştır. 2021-05-26
2021/064 Borsa İstanbul Pay Piyasasında İlk Defa İşlem Görmek Üzere En Az %20 Oranında Halka Arz Edilen Kurumlarda Kurumlar Vergisi Oranının 2 Puan İndirimli Uygulanması Hakkında Kurumlar Vergisi Tebliği Düzenlemesi 2021-05-25
2021/063 Şirketlerin Kendi Hisselerini Edinmelerinde Uygulanacak Stopaja İlişkin Kurumlar Vergisi Düzenlemeleri 2021-05-25
2021/062 Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri İle Teknoparklarda 31 Mayıs 2021 Tarihine Uzatılan Uzaktan Çalışma Süresinin Oranı % 100 Olarak Revize Edildi 2021-05-05
2021/061 Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kapsamında Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Mali Suçları Araştırma Genel Kurulu Tebliği (Sıra No:19) Yayımlanmıştır 2021-05-01
2021/060 Çekte İbraz Süreleri, Kambiyo Senetlerine Dayalı Alacaklar Hakkındaki Takipler ve Kamu İdarelerinin Özel ve Kamu Borçlarından Doğan İcra ve İflâs Takipleri 30/04/2021-31/05/2021 Tarihleri Arasında (Bu Tarihler Dahil) Durmuştur 2021-04-30
2021/059 314 No.lu Gelir Vergisi Tebliği İle Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazançlarda İndirim Uygulamasına İlişkin Açıklamalar Yapılmıştır 2021-04-30
2021/058 314 No.lu Gelir Vergisi Tebliği İle Evde Üretilen Malların İnternetten Satışında Esnaf Muaflığına İlişkin Açıklamalar Yapılmıştır 2021-04-30
2021/057 7318 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle Yapılan Düzenlemeler 2021-04-30
2021/056 Geceleme Hizmetlerinde %1 İndirimli KDV Oranı Uygulaması 30 Haziran 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır 2021-04-30
2021/055 Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerden Olan Uluslararası İhalelerde Vergi Ve Harç İstisnasının Uygulanabilmesi İçin Yabancı Firmaların İhaleye Katılma Şartını Öngören Düzenlemeler Anayasa Mahkemesince İptal Edilmiştir 2021-04-28
2021/054 Kurumlar Vergisi Oranı 2021 Yılı İçin %25'e ve 2022 Yılı İçin %23'e Yükseltilmiştir 2021-04-22
2021/053 7316 Sayılı Kanunla 6183 Sayılı Tahsilat Kanununda Yapılan Değişiklikler 2021-04-22
2021/052 Kripto Paraların Ödemelerde Kullanılması Merkez Bankasınca Yasaklanmıştır 2021-04-16
2021/051 Vergi İncelemelerine İlişkin Yönetmeliklerde Değişiklikler Yapılmıştır 2021-04-09
2021/050 Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi Ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ 06.04.2021 Tarihinde Yürürlüğe Girmiştir 2021-04-06
2021/049 2020 Yılı Kazançlarına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi 2021-04-02
2021/048 GVK'nun Geçici 67. Maddesi Kapsamındaki Bazı Gelirler İçin Belirlenen 31.3.2021 Tarihine Kadar Geçerli İndirimli Stopaj Oranlarının Uygulanma Süresi 31.5.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır 2021-04-01
2021/047 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 2021 Yılı Çağrı Takvimi 2021-03-10
2021/46 Ar-Ge Ve Tasarım Merkezleri İle Teknoparklarda Uzaktan Çalışma Süresi 30 Nisan 2021 Tarihine Kadar Uzatıldı 2021-03-04
2021/045 Kdv Tevkifatında Önemli Değişiklikler Yapan Tebliğ (Seri No: 35) 2021-02-22
2021/44 Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklikler Yapılmıştır 2021-02-20
2021/043 Yapılandırma Kanunundan Yararlanmak İçin Hatalı Başvuru Yapanlara Yeni Başvuru İmkanı Sağlanmıştır 2021-02-13
2021/042(EK2) 2020 Yılında Elde Edilen Menkul Sermaye İratları İle Menkul Kıymet Alım Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi 2021-02-13
2021/042(EK1) 2020 Yılında Elde Edilen Bazı Gelirlerin Beyan Durumuna İlişkin Örnekler 2021-02-13
2021/042 2020 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi 2021-02-13
2021/041 Elektronik Ortamda Düzenlenen Belgelere İlişkin 509 No.lu VUK Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler (526 No.lu VUK Genel Tebliği) 2021-02-09
2021/040 31.12.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanacak Kurlar 2021-02-09
2021/039 7263 Sayılı Kanunla Elektronik İmza Kanununda Elektronik Mühür Ve Türk Ticaret Kanununda İmza Beyannamesi İle İlgili Düzenlemeler Yapılmıştır 2021-02-09
2021/038 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 34) 2021-02-07
2021/037 Serbest Bölgelerde Uygulanan Ücret Stopaj Teşviki İçin Gerekli %85 İhracat Oranının 2020 Yılı İçin %80 Olarak Uygulanması Kararlaştırılmıştır 2021-02-06
2021/036 7263 Sayılı Kanunla 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Yapılan Değişiklikler 2021-02-04
2021/034 Yıllara Sâri İnşaat İşi Stopaj Oranı Yüzde Üçten Yüzde Beşe Yükseltilmiştir 2021-02-04
2021/035 Finansman Gider Kısıtlaması Uygulaması Başlamıştır 2021-02-04
2021/033 Konaklama Hizmetlerine Konu Sözleşmelerin, Faturaların Döviz Cinsinden Düzenlenemeyeceğine Dair Kısıtlama Kaldırılmıştır 2021-01-31
2021/032 Özel İletişim Vergisi Oranı Tüm Hizmetlerde % 7,5’ten % 10’a Artırılmıştır 2021-01-31
2021/031 2021 Yılında Uygulanacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Harcırah Gündelikleri Belirlenmiş, Yurt Dışı Harcırah Gündeliklerinde İse 2020 Yılı Gündeliklerinin 2021 Yılında da Aynen Uygulanmasına Karar Verilmiştir (3468 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) 2021-01-31
2021/030 6306 Sayılı Kanun Kapsamındaki Dönüşüm Projelerinde Konutlara İlişkin İnşaat Taahhüt Hizmetlerinde KDV Oranı %18'den %1'e Düşürülmüştür 2021-01-31
2021/029 Koronavirüs Nedeniyle Faaliyeti Geçici Olarak Tamamen Durdurulan İşyerlerinin Bulunduğu Sektörler Mücbir Sebep Kapsamına Alınarak Bazı Vergisel Mükellefiyetleri Ertelenmiştir 2021-01-25
2021/028 Temmuz 2021 Döneminden Sonra Düzenlenen Ve Alınan E-Belgeler Ba Ve Bs Formlarına Dâhil Edilmeyecektir 2021-01-25
2021/027 Değerli Konut Vergisi Beyan Mükellefiyeti 01.01.2021 Tarihi İtibariyle Başlamıştır (Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği, RG. 15.01.2021, 31365) 2021-01-20
2021/026 Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İndirimine 2020 Yılı İçin Esas Alınacak Oran %19,62’dir 2021-01-12
2021/025 Ar-Ge Ve Tasarım Merkezleri İle Teknoparklarda Uzaktan Çalışma Süresi 28 Şubat 2021 Tarihine Kadar Uzatıldı 2021-01-06
2021/024 7261 Sayılı Kanun İle Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Kapsamında Uygulanacak İdari Para Cezalarında Değişiklik Yapılmış ve Zorunlu Depozito Uygulaması 1 Ocak 2022 Tarihine Ertelenmiştir 2021-01-05
2021-023 Kar Dağıtım Kısıtlaması 01.01.2021 Tarihi İtibariyle Sona Ermiştir 2021-01-05
2021/022 Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Basım Ve Devrinde Merkezi Kayıt Kuruluşu’na Bildirim Zorunluluğu Getirilmiştir 2021-01-04
2021/021 Kâr Dağıtım Tablosu İle 7/A - 7/B Seçeneğine İlişkin Yeni Hâdler 2021-01-03
2021/020 Tam Tasdik Sözleşmelerinin Ocak Ayı İçinde İmzalanması Gerekmektedir 2021-01-03
2021/019 Vergi Beyannamelerinin SM Veya SMMM’lere İmzalattırılması Mecburiyetine İlişkin Yeni Hadler 2021-01-03
2021/018 2021 Yılında Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Gündelikleri 2021-01-02
2021/017 01.01.2021 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Değerli Kâğıt Bedelleri Artırılmıştır (66 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği - Değerli Kağıtlar) 2021-01-02
2021/016 Pay Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Genel Kurul Toplantı Ve Müzakere Defterinin Elektronik Ortamda Tutulması Konusunda Ticaret Bakanlığı’na Yetki Verilmiştir 2021-01-02
2021/015 Vadeli Çek Düzenleme İmkânı 31.12.2021’e Kadar Uzatılmıştır 2021-01-02
2021/014 2021 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi 2021-01-02
2021/013 2021 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlenmiştir (2021/1 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ) 2021-01-01
2021/012 Engellilere Ötv’den İstisna Araç Satışındaki Üst Limit Resmi Gazete’de Yayımlandı 2021-01-01
2021/011 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarlardaki Değişiklikler (313 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği) 2021-01-01
2021/010 2021 Yılında Uygulanacak Veraset Ve İntikal Vergisine İlişkin Yeni İstisna Hâdleri İle Vergi Tarifesi (52 Seri No.lu VİVK Genel Tebliği) 2021-01-01
2021/009 Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ve 01.01.2021 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Hâd Ve Miktarlar (522 Sıra No.Lu Vuk Genel Tebliği) 2021-01-01
2021/008 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları İle Damga Vergisi Azami Tutarı (65 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliği) 2021-01-01
2021/007 01.01.2021 Tarihinden İtibaren Muvazzaf Ve Fahri Konsolosluklarımızın Yapacağı İşlemlerden Alınacak Harçlara İlişkin 87 Seri No.Lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği 2021-01-01
2021/006 2021 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları (53 Seri No.Lu Mtv Genel Tebliği) 2021-01-01
2021/005 2021 Yılında Uygulanacak Harçlar (86 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği) 2021-01-01
2021/004 2021 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergileri (53 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği) 2021-01-01
2021/003 İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan Kdv İadelerine İlişkin Sınır 2021 Yılı İçin 18.900 Tl Olarak Uygulanacaktır (33 Seri No.lu KDV Tebliği) 2021-01-01
2021/002 Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 19) Resmi Gazete’de Yayımlandı 2021-01-01
2021/001 2021 Yılında Ödenecek Emlak Vergilerine Esas Değerlerin Tespitine İlişkin 78 Seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği 2021-01-01