2016 VERGİ SİRKÜLERLERİ


No Başlık Tarih
2016/120 2017 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi 2016-12-30
2016/119 Varlık Barışı Kapsamındaki Varlıkların Yurda Getirilme ve Kayda Alınma Süreleri Altı Ay Uzatılmıştır 2016-12-30
2016/118 2017 Yılında Ödenecek Emlak Vergilerine Esas Değerlerin Tespitine İlişkin 70 Seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği 2016-12-27
2016/117 Vergi Usul Kanununda Yer Alan ve 01.01.2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar (476 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği) 2016-12-27
2016/116 2017 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisine İlişkin Yeni İstisna Hadleri İle Vergi Tarifesi (48 Seri No.lu VİVK Genel Tebliği) 2016-12-27
2016/115 2017 Yılında Satın Alınacak Cep Telefonu Sim Kartlarında Tahakkuk Edecek Maktu Özel İletişim Vergisi 47,00 TL Olarak Belirlenmiştir (15 No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği) 2016-12-27
2016/114 2017 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergileri (49 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği) 2016-12-27
2016/113 2017 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları ile Damga Vergisi Azami Tutarı (61 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği) 2016-12-27
2016/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarlardaki Değişiklikler (296 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği) 2016-12-27
2016/111 01.01.2017 Tarihinden İtibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın Yapacağı İşlemlerden Alınacak Harçlara İlişkin 79 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği 2016-12-27
2016/110 2017 Yılında Uygulanacak Harçlar (78 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği) 2016-12-27
2016/109 2017 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları (47 Seri No.lu MTV Genel Tebliği) 2016-12-27
2016/108 2017 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi 2016-12-27
2016/107 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek KDV'nin 2017 Yılında Geçerli Olacak Alt Sınırı 21.400 TL Olarak Belirlenmiştir 2016-12-27
2016/106 2017 Yılında Uygulanacak Vergiden Müstesna Yemek Ücretine İlişkin Yeni Had (KDV Dahil 15,12 TL) 2016-12-27
2016/105 2017 Yılında Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Gündelikleri 2016-12-26
2016/104 Bakanlar Kurulu Damga Vergisi ve Harçlar İle 2017 Yılına Ait Emlak Vergisi Matrahlarının Artış Oranlarını Belirlemiş, Ayrıca Yabancı Tütün İthalatında Ödenecek Fonu İndirmiştir 2016-12-26
2016/103 01.01.2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Değerli Kağıt Bedelleri Artırılmıştır (52 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği - Değerli Kağıtlar) 2016-12-21
2016/102 İhracat İşlemlerinde E-Fatura Düzenleme Zorunluluğu 01.07.2017 Tarihine Ertelenmiştir (475 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği) 2016-12-15
2016/101 DİİB Nedenli KDV İade Kısıtlamaları, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine Yapılan Teslimler Açısından Kaldırılmıştır (8 No.lu KDV Genel Tebliği) 2016-12-13
2016/100 6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Ödenen Vergi, Yİ-ÜFE Faizi ve Katsayı Farkı Gibi Yükümlülüklerin Vergi Matrahından Gider Olarak İndirilip İndirilemeyeceği 2016-12-07
2016/099 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yurt Dışından Türkiye'ye Getirilen Varlıklara İlişkin 4 Seri No.lu 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı 2016-12-02
2016/098 2017 Yılı Defter Onayları 2016-12-02
2016/097 ÖTV Kanunu'na Ekli (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelindeki Malların (Kolalı Gazoz ve Alkollü İçkiler) Asgari Maktu Vergi Tutarları İle (B) Cetvelindeki Malların (Sigaralar ve Benzerleri) Maktu Vergi Tutarları Artırılmıştır (2016/9567 Sayılı BKK) 2016-12-01
2016/096 Tekstil Ürünleri Fason İşler ve Sağlık Hizmetleri Alanlarında KDV Oran Değişikliği 2016-11-29
2016/095 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar (2016/9495 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2016-11-28
2016/094 Binek Otomobillerinde Özel Tüketim Vergisi Oranları Yeniden Belirlenmiştir (6761 Sayılı Kanun ve 2016/9542 Sayılı BKK) 2016-11-25
2016/093 6761 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Yapılan Bazı Düzenlemeler 2016-11-24
2016/092 2016 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %3,83 Olarak İlan Edilmiştir (474 No.lu VUK Genel Tebliği) 2016-11-11
2016/091 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'un Başvuru Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı 2016-11-03
2016/090 2016 Yılının Ekim, Kasım ve Aralık Aylarında Gelir Vergisi Tarifesi Nedeniyle Aylık Net Ücreti 1.300,99 TL ve Altına Düşen Hizmet Erbabının Net Ücretini 1.300,99 TL'na Tamamlayacak Şekilde Asgari Geçim İndiriminin Artırılmasına Yönelik Düzenlemeler Yayınlanmıştır 2016-10-28
2016/089 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı 2016-10-26
2016/088 Vergi İnceleme Süreçlerine Yönelik Değişiklikler 2016-10-25
2016/087 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No :7) 2016-10-24
2016/086 Yakıt Motorunun Yanı Sıra Elektrik Motoru da Bulunan Hibrit Araçlar İçin Özel Tüketim Vergisi Oranları Düşürülmüştür 2016-10-10
2016/085 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Yapılan Değişiklikler 2016-10-06
2016/084 Yem Teslimlerinde, Gübre Teslimlerinde ve Gübre Üreticilerine Yapılacak Hammadde Teslimlerinde KDV İstisnası Uygulaması (7 Seri No.lu KDV Tebliği) 2016-10-04
2016/083 Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İnşa Edilen Binalar ile Yapılan Yatırımlar İçin İktisap Olunan veya Tahsis Edilen Arazilere İlişkin Geçici Emlak Vergisi Muafiyeti Hakkında 69 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği 2016-10-03
2016/082 Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Tarafından Mahalli İdarelere (İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Köyler) Verilen Mali Katkı Kapsamında Nakdi Olarak Yapılacak Ödemelerde Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge Aranılma Zorunluluğu Kaldırılmıştır 2016-09-22
2016/081 6736 Sayılı Kanunun Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Hükümleri 2016-09-08
2016/080 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’na Ekli I Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallara İlişkin ÖTV Tutarları Yeniden Belirlenmiştir (2016/9153 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2016-09-08
2016/079 Genel Orana (%18) Tabi Konutların Teslimi, Geçici Bir Süre İçin %8'e İndirilmiştir 2016-09-08
2016/078 Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6745 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemeler 2016-09-07
2016/077 6736 Sayılı Kanunun Kayıtların (Emtia, Makine, Demirbaş, Teçhizat, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Tutarlarının) Düzeltilmesine İlişkin Hükümleri 2016-09-05
2016/076 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanunun Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacaklarına İlişkin Hükümleri 2016-09-02
2016/075 Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6741 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemeler 2016-08-26
2016/074 Çalışanların Otomatik Olarak Bireysel Emeklilik Planına Dahil Edilmesine Yönelik Yeni Düzenleme (6740 Sayılı Kanun) 2016-08-25
2016/073 2017 Yılında Ödenecek Emlak Vergilerine Esas Değerlerin Tespitine İlişkin 68 No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği 2016-08-25
2016/072 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Yayımlanmıştır 2016-08-23
2016/071 Olağanüstü Hal Kapsamında Kapatılan Kurum ve Kuruluşların Devir İşlemlerine İlişkin Tedbirler 670 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Düzenlenmiştir 2016-08-19
2016/070 Vergi Affı Takvimi 2016-08-19
2016/069 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemeler 2016-08-19
2016/068 Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) 2016-08-18
2016/067 İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/8) 2016-08-18
2016/066 Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye Faizi Üzerinden Hesaplanan KDV’nin İndirilmesinde Yasak Olup Olmadığı Konusunda Getirilen Yasa Hükmü 2016-08-18
2016/065 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 13/08/2016 Tarihinde Yürürlüğe Girmiştir 2016-08-18
2016/064 KDV Kanunu'nun 17/4-u ve 17/4-y Maddelerinde Yapılan Değişiklikler 2016-08-12
2016/063 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile İlgili Düzenlemeler 2016-08-11
2016/062 KDV İstisnası İçin Gerekli İki Yıllık Sürenin Başlangıcı İle İlgili Yeni Hüküm 2016-08-11
2016/061 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunla İlgili Düzenlemeler 2016-08-10
2016/060 Tahvilli Borçlanmaya İlişkin Faizlerin KDV'den Müstesna Olduğu Açıklığa Kavuşturulmuştur 2016-08-09
2016/059 6728 Sayılı Kanunla İflasın Ertelenmesi Kurumunda Yapılan Değişiklikler 2016-08-09
2016/058 6728 Sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler 2016-08-09
2016/057 Teşvik Belgeli Yatırımlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına Yönelik 10 No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 2016-08-09
2016/056 6728 Sayılı Kanunla Çekle İlgili Düzenlemelerde Yapılan Değişiklikler 2016-08-09
2016/055 6728 Sayılı Kanunla 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler 2016-08-09
2016/054 6728 Sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler 2016-08-09
2016/053 6728 Sayılı Kanunla Harçlar Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler 2016-08-09
2016/052 6728 Sayılı Kanunla Damga Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler 2016-08-09
2016/051 6728 Sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler 2016-08-09
2016/050 6728 Sayılı Kanunla “Sat, Kirala ve Geri Al” Uygulamasında Yapılan Değişiklikler 2016-08-09
2016/049 6728 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler 2016-08-09
2016/048 Yatırım Teşvik Belgesini Haiz Yatırımcılara Sağlanan Yeni Vergisel Teşvikler 2016-08-09
2016/047 Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır 2016-08-09
2016/046 Nakit Sermaye Artırımında Faiz İndirimi Uygulamasında Sermaye Avansı Olarak Ödenen Tutarlar da Dikkate Alınabilecektir 2016-08-05
2016/045 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları (YNÖKC) Kullanma Zorunluluk Tarihinde Değişiklik Yapılmıştır (473 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği) 2016-08-05
2016/044 Elektronik Ortamda Kesin Mizan Bildirimi Verme Zorunluluuğu Kaldırılmıştır (472 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği() 2016-07-27
2016/043 Gecikmiş Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması, Uyuşmazlıkların Sonlandırılması, İnceleme ve Tarhiyat Aşamasındaki Konuların Dava Yoluna Gidilmeksizin Çözümü, Matrah ve Vergi Artırımı, Kayıtların Düzeltilmesi ve Varlık Barışı Hükümlerini İçeren Kanun Teklifi İle Yapılması Öngörülen Düzenlemeler 2016-07-26
2016/042 15 Temmuz Dayanışma Kampanyasına Yapılacak Bağışlar Vergi Matrahından İndirilebilecektir 2016-07-25
2016/041 Vergi Yargısında Yeni Sistem (İstinaf Yolu) 20.07.2016 Tarihinde Başlayacaktır 2016-07-15
2016/040 Yap - İşlet - Devret Modeli Çerçevesinde Yapılan Köprülerden Geçişe İlişkin KDV Oranı %8 Olarak Belirlenmiştir 2016-06-30
2016/039 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/2) ile Yapılan Değişiklikler 2016-06-27
2016/038 KDV Borçlarının Tecili Mümkün Hale Gelmiştir (Tahsilat İç Genelgesi Seri No: 2016/2) 2016-06-23
2016/037 Vergi Dairelerine 250.000 TL’yi Aşan Borcu Bulunan Mükellefler Kamuoyuna İlan Edilecektir (471 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği) 2016-06-21
2016/036 Örtülü Kazanç veya Örtülü Sermaye Kapsamındaki Matrahlar Üzerinden Hesaplanan KDV'lerin İndiriminin Mümkün Olup Olmadığı Konusunda Yeni Gelişme 2016-06-07
2016/035 Mal ve Hizmet İthalatında Matrah Küçülmesi Nedeniyle Fazladan Ödenmiş Duruma Düşen KDV'lerin İndirimi 2016-06-07
2016/034 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) 2016-05-24
2016/033 Bazı Katkılı Ekmek Türlerinde KDV Oranı %8’den %1’e İndirilmiştir 2016-05-05
2016/032 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No :1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No : 3) 2016-04-26
2016/031 Seri:A Sıra:7 No.lu Tahsilat Genel Tebliği ile Seri:A Sıra:1 No.lu Tahsilat Genel Tebliği’nde Yapılan Değişiklikler 2016-04-19
2016/030 1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır 2016-04-11
2016/029 Yatırım Teşvik Kararnamesinde Yapılan Değişiklikler 2016-04-08
2016/028 Mobil Elektronik Haberleşme İşletmecileri Tarafından Verilen İnternet Erişim Hizmetlerinde ÖİV Uygulaması ve İadesi (Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Seri No:14) 2016-04-05
2016/027 Makina/Teçhizat Alımı İçin Kullanılan Kredilerde BSMV İstisnası Uygulamasına İlişkin 90 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği 2016-03-29
2016/026 Nakdi Sermaye Artışlarında Faiz İndirimi Uygulamasıyla İlgili Kurumlar Vergisi Tebliği Yayımlanmıştır (R.G. 04.03.2016, 29643) 2016-03-21
2016/025 2015 Yılı Kazançlarına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi 2016-03-16
2016/024 (EK 2) Menkul Sermaye İratları İle Menkul Kıymet Alım Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi 2016-03-02
2016/024 (EK 1) 2015 Yılında Elde Edilen Bazı Gelirlerin Beyan Durumuna İlişkin Örnekler 2016-03-01
2016/024 2015 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi 2016-03-01
2016/023 Yetkilendirilmiş İşletmeciler Tarafından Verilen Ödemeli Yayıncılık Hizmetlerinde Özel İletişim Vergisi Uygulaması Hakkında 13 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır 2016-02-25
2016/022 Önceden Hazırlanmış Beyanname Sisteminin Kapsamı Genişletilmiş ve Ücret, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç İratlar da Alınmıştır 2016-02-25
2016/021 Vergi Beyannamelerinin SM veya SMMM’lere İmzalattırılması Mecburiyetine İlişkin Yeni Hadler 2016-02-23
2016/020 2015 Yılında Yatırım İndirimi Haklarının Hangi Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği 2016-02-16
2016/019 Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İndiriminin 2015 yılının 4. Geçici Vergi Döneminde Uygulanması Mümkün Olup İndirime Esas Olmak Üzere TCMB Tarafından En Son Yayımlanan Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kisi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç) Oranı %14,65 Dir 2016-02-15
2016/018 6663 Sayılı Kanunla Yapılan Vergisel Düzenlemeler 2016-02-12
2016/017 Türkiye Kızılay Derneğine Bu Derneğin Bazı Görevleri ile İlgili Olarak Yapılan Teslim ve Hizmetlere İlişkin KDV İstisnasını (13/h) Düzenleyen KDV Genel Tebliği 2016-02-11
2016/016 31.12.2015 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanacak Kurlar (468 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği) 2016-02-08
2016/015 Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’da Yapılan Değişiklikler 2016-01-28
2016/014 2016 Yılında Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Gündelikleri 2016-01-26
2016/013 Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İş Bölümü Kararı (2016/1) 01.02.2016 Tarihinde Uygulanmaya Başlanacaktır 2016-01-26
2016/012 01.01.2016 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Değerli Kâğıt Bedelleri Artırılmıştır (50 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği - Değerli Kağıtlar) 2016-01-04
2016/011 31.12.2015 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanacak Kurlar 2016-01-04
2016/010 Gübre ve Hayvan Yemlerine İlişkin KDV Oranları İle Bazı Mallara Ait Asgari Maktu ve Maktu ÖTV Tutarları Değiştirilmiştir 2016-01-04
2016/009 1.1.2012 Tarihinden İtibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın Yapacağı İşlemlerden Alınacak Harçlara İlişkin 76 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği 2016-01-04
2016/008 2016 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi 2016-01-04
2016/007 6655 Sayılı Kanunla Uygulama Süreleri 31.12.2015 Tarihi İtibariyle Sona Eren Vergisel Düzenlemelerin Süreleri Uzatılmış, Ayrıca Bazı Vergisel Düzenlemeler Yapılmıştır 2016-01-04
2016/006 2016 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları İle Damga Vergisi Azami Tutarı (59 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği) 2016-01-04
2016/005 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarlardaki Değişiklikler (290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği) 2016-01-04
2016/004 Vergi Usul Kanununda Yer Alan ve 01.01.2016 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar (460 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği) 2016-01-04
2016/003 2016 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi 2016-01-04
2016/002 2016 Yılında Uygulanacak Harçlar(75 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği) 2016-01-04
2016/001 2016 Yılında Ödenecek Emlak Vergilerine Esas Değerlerin Tespitine İlişkin 67 No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği 2016-01-04