2019 VERGİ SİRKÜLERLERİ


No Başlık Tarih
2019/129 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı 2019-12-31
2019/128 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarlardaki Değişiklikler (310 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği) 2019-12-31
2019/127 Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 18) Resmi Gazete’de Yayımlandı (RG.27.12.2019, 30991(2. Mükerrer)) 2019-12-31
2019/126 01.01.2020 Tarihinden İtibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın Yapacağı İşlemlerden Alınacak Harçlara İlişkin 85 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği 2019-12-31
2019/125 2020 Yılında Uygulanacak Harçlar (84 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği) 2019-12-31
2019/124 2020 Yılında Ödenecek Emlak Vergilerine Esas Değerlerin Tespitine İlişkin 76 Seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği 2019-12-31
2019/123 Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ve 1.01.2020 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Hâd ve Miktarlar (513 SIRA NO.LU VUK GENEL TEBLİĞİ) 2019-12-31
2019/122 2020 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları İle Damga Vergisi Azami Tutarı (64 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği) 2019-12-31
2019/121 2020 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları 2019-12-31
2019/120 2020 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergileri (52 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği) 2019-12-31
2019/119 2020 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisine İlişkin Yeni İstisna Hâdleri ile Vergi Tarifesi (51 Seri No.lu VİVK Genel Tebliği) 2019-12-31
2019/118 İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İadelerine İlişkin Sınır 2020 Yılı İçin 17.300 TL Olarak Uygulanacaktır (29 Seri No.lu KDV Tebliği) 2019-12-31
2019/117 2020 Yılında Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Gündelikleri 2019-12-31
2019-116 İmalat Sanayine Yönelik Yapılan Yatırım Harcamalarına Sağlanan İlave Desteklerin Süresi Uzatıldı 2019-12-30
2019/115 Tecil Faizi Oranı Yıllık %19’dan %15’e İndirilmiştir 2019-12-30
2019/114 Gecikme Zammı Oranı Aylık %2'den %1,6'ya Düşürülmüştür 2019-12-30
2019/113 Varlık Barışında Süreler 6 Ay Uzatılmıştır (1948 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) 2019-12-30
2019/112 2020 Yılına İlişkin Olarak Kağıt Ortamında Tutulan Defterlerin Onayları 2019-12-27
2019/111 İhracatçılara Verilen Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaportların Geçerlilik Süresi İki Yıldan Dört Yıla Çıkarılmıştır 2019-12-24
2019/110 Sanayi Sicil Belgesini Haiz İmalatçılar İle Ar-Ge Faaliyetinde Bulunanlara Yapılan Makina-Teçhizat Teslimleri İçin Öngörülen KDV İstisnası Süresi 2022 Sonuna Kadar Uzatılmıştır 2019-12-24
2019/109 2020 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Artırım Oranı %12 Olarak Belirlenmiştir 2019-12-23
2019/108 2019 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %22,58 Olarak İlan Edilmiştir (512 No.lu VUK Genel Tebliği) 2019-12-23
2019/107 Vergisel İşlemlerde Reeskont Oranı %18,25'den %13,75'e Düşürülmüştür 2019-12-23
2019/106 Değerli Konut Vergisi İle İlgili Olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce Belirlenen ve Mükelleflere Tebliğ Edilen Bina Değerlerine İtiraz Edilmesi ve Dava Açılması Hakkında Açıklamalar 2019-12-17
2019-105 7194 Sayılı Kanunla Konaklama Vergisi İhdas Edilmiştir 2019-12-09
2019-104 7194 Sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler 2019-12-09
2019-103 7194 Sayılı Kanunla Getirilen Dijital Hizmet Vergisi 2019-12-09
2019-102 7194 Sayılı Kanunla Getirilen Değerli Konut Vergisine İlişkin Düzenlemeler 2019-12-09
2019-101 7194 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Diğer Düzenlemeler 2019-12-09
2019-100 7194 Sayılı Kanunla Binek Otomobillerin Giderlerine ve Amortismanlarına Getirilen Kısıtlamalar 2019-12-09
2019-099 7194 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Tarifesi İle Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Yapılan Düzenlemeler 2019-12-09
2019/098 Yabancı Saklama Kuruluşları İle Genel Saklama Yetkisi Bulunan Kuruluşlara İlişkin Stopaj Yükümlülüğüne Dair 308 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 2019-11-21
2019/097 Bavul Ticareti İle İlgili Yeni KDV Tebliğ Hükmü (28 No.lu KDV Genel Tebliği) 2019-11-18
2019-096 Yüksek ve Orta-Yüksek Teknolojili Sanayi Sınıfında Yer Alan Ürünlerin İmalatına Yönelik Sözleşmelere İlişkin Damga Vergisi ve Harç İstisnası 2019-11-15
2019-095 Sermaye Hareketleri Genelgesinde Yabancı Ortakların Sermaye Artırım Avanslarına İlişkin Değişiklik Yapılmıştır 2019-11-11
2019-094 İhracatçılara hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesi için aranan en düşük ihracat tutarı 500.000 dolara indirilmiştir 2019-11-11
2019-093 Tecil Faizi Oranı Yıllık %22'den %19'a İndirilmiştir (Tahsilat Genel Tebliği Seri : C Sıra No : 4) 2019-10-25
2019-092 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle Elektronik Belge Uygulamalarına Geçişe İlişkin Olarak Yapılan Düzenlemeler 2019-10-23
2019-091 Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No :1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3) Yayımlanmıştır 2019-10-21
2019/090 Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına İlişkin 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır 2019-10-21
2019/089 Elektronik Tebligata İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:511) Yayımlanmıştır 2019-10-21
2019/088 Adres Değişikliğine İlişkin 510 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır 2019-10-21
2019-087 Kendisi veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensuplarının Beyanname ve Bildirimlerini Verdiği Mükelleflerin Zor Durum Hükümlerinden Faydalandırılmasına İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır 2019-10-15
2019-086 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No : 27) 2019-10-15
2019-085 Vergisel İşlemlerde Reeskont Oranı %19,50'den %18,25'e Düşürülmüştür 2019-10-11
2019-084 Bazı Avukatlık Hizmetlerine İlişkin Kdv Oranı %8’e İndirilmiştir 2019-10-03
2019-083 Gecikme Zammı Oranı Aylık %2,5'den %2'ye Düşürülmüştür 2019-10-02
2019-082 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları 2019-09-26
2019-081 Yıl İçerisinde Birden Fazla İşverenden Ücret Alan Ücretlilerin Yıllık Beyanname Vermelerine İlişkin Düzenlemeler 2019-09-13
2019-080 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılma Zorunluluğu Yeniden 6 Ay Süreyle Uzatılmıştır (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ -İhracat Bedelleri Hakkında- Tebliğ No: 2018-32/48-’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ -Tebliğ No: 2019-32/55) 2019-09-02
2019/079 2020 Yılı İçin Geçerli Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri (75 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği) 2019-08-29
2019-078 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda ve 2016/9495 Sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapan 1402 ve 1403 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları 2019-08-07
2019/077 Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) Çerçevesinde Yeni Varlık Barışı Uygulaması 2019-08-05
2019/076 Vergi Dairelerine 250.000 TL'yi Aşan Borcu Bulunan Mükellefler Kamuoyuna İlan Edilecektir (508 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği) 2019-08-05
2019/075 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması 01.01.2020 Tarihine Ertelenmiştir 2019-07-29
2019/074 Limited Şirket Tüzel Kişiliğinden Tahsil Edilemeyen veya Edilemeyeceği Anlaşılan Vergi Borcunun Tahsilinde Ortağın Takibine Başlanabilmesi İçin Kanuni Temsilcinin Takibinin Gerekli Olmadığı Yönünde Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı Yayımlanmıştır 2019-07-24
2019/073 7186 Sayılı Kanun’un Varlık Barışına İlişkin Hükümleri 2019-07-23
2019/072 7186 Sayılı Kanunla Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler 2019-07-22
2019/071 7183 Sayılı Kanunla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Kurulmuş ve Ajansın Kuruluş Amaçlarının Gerçekleştirilmesi ve Faaliyetlerinin Finansmanında Kullanılmak Üzere Turizm Payı İhdas Edilmiştir 2019-07-16
2019/070 Gecikme Zammı Oranı Aylık %2'den %2,5'e Çıkarılmıştır 2019-07-01
2019/069 Şirketlerin Zamanaşımına Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikalini Düzenleyen Kanun Maddesi Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilmiştir 2019-06-26
2019/068 Sanayi Sicil Belgesini Haiz İşletmelere Yapılan Kambiyo Satışları İle İhracatçı Birliklerine Üye Olan İhracatçılara Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Oranı Sıfıra İndirilmiştir 2019-06-17
2019/067 Hurdaya Çıkarılan Araç Karşılığına Alınan Yeni Araçlara İlişkin ÖTV Teşviki Tutarları Yeniden Belirlenmiştir 2019-06-17
2019/066 Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği) 2019-06-13
2019/065 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden Yasak Olduğu Halde 1/1/2019-12/06/2019 Tarihleri Arasında Geçilmesi Nedeniyle Verilen/Verilmesi Gereken İdari Para Cezalarına Af Getirilmiştir 2019-06-12
2019/064 Hurdaya Çıkarılan Araç Karşılığına Alınan Yeni Araçlara İlişkin ÖTV Teşviki 10.000 TL'dan 15.000 TL'na Yükseltilmiştir 2019-06-12
2019/063 Kambiyo Muamelelerinde Satış Tutarı Üzerinden Hesaplanan BSMV'nin Oranı Binde 1 Olarak Belirlenmiştir (1106 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) 2019-05-15
2019/062 Siyasi Partilere Yapılan Bağışlar 2019-05-10
2019/061 Vadeli Mevduata Uygulanan Stopaj Oranıyla İlgili 1015 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 2019-05-02
2019/060 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programından Yalnızca KOBİ'ler Yararlanabilecektir 2019-04-19
2019/059 Haksız İade Aldığını Vergi Dairelerine Kendiliğinden Bildiren Mükelleflere Yapılan İkmalen, Resen Veya İdarece Tarhiyatlar % 5 Vergi İndiriminden Yararlanmaya Engel Değildir (2019/1 seri no.lu Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi) 2019-04-17
2019/058 Kur Farklarının Kanunla KDV’ye Tabi Hale Getirilmesi ve Bu Konuda Ön Plana Çıkan Soru ve Sorunlar 2019-04-16
2019/057 ihraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarına Ait ÖTV'nin İadesinde Usul ve Esaslar Belli Olmuştur (ÖTV I Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No:6 R.G. 12.04.2019, 30743) 2019-04-15
2019/056 Yasal Süresinden Sonra Verilen Beyannamelerin İhtirazi Kayıt/Dava Konusu Edilebilmesini Sağlayan Anayasa Mahkemesi Kararı 2019-04-08
2019/055 İhraç Kayıtlı Teslimle İlgili İade Tutarı, İade Talep Dilekçesinin Verildiği Tarih İtibariyle Kesinleşecektir 2019-04-01
2019/054 Kullanılmış (ikinci el) Binek Oto Alım Satımı Yapan Firmaların KDV Uygulamasını Etkileyen 845 Sayılı Karar ve 26 No.lu KDV Tebliği 2019-03-29
2019/053 2018 Yılı Kazançlarına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi 2019-03-29
2019/052 Kağıt Ortamındaki Kitaplar ve Sürekli Yayınlar KDV'den İstisna Edilmiştir 2019-03-27
2019/051 Bazı Malların KDV veya ÖTV Oranlarını İndiren Kararlar İle Konut ve İşyeri Alım Satımında Tapu Harcı İndirimine İlişkin Süre Uzatım Kararları (843 Sayılı Karar) 2019-03-21
2019/050 Bazı Stopaj Oranları ile BSMV Oranlarına Yapılan Değişiklikler 2019-03-21
2019/049 306 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler 2019-03-18
2019/048 Hava Taşıtları ile İlgili Amortisman Oran Değişikliği ve Son Haliyle Amortisman Oranları Listesi 2019-03-11
2019/047 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılma Zorunluluğu 6 Ay Süreyle Uzatılmıştır (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ-İhracat Bedelleri Hakkında-Tebliğ No:2018/32/48-'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ-Tebliğ No:2019/32/53) 2019-03-04
2019/046 İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılan İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının ÖTV'si Sıfırlanmış; Ham ve Yarı Mamul Kürklerin ÖTV'si Sıfırlanmış, Mamul Kürklerin ÖTV'si Artırılmıştır (27.02.2019 Tarih ve 796 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) 2019-03-04
2019/045 Yatırım Teşvik Kararında Yapılan Değişiklikler 2019-03-04
2019/044(EK 2) Menkul Sermaye İratları İle Menkul Kıymet Alım Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi 2019-03-04
2019/044(EK 1) 2018 Yılında Elde Edilen Bazı Gelirlerin Beyan Durumuna İlişkin Örnekler 2019-03-04
2019/044 2018 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi 2019-02-26
2019/043 7166 Sayılı Torba Kanun ile Yapılan Vergisel Düzenlemeler 2019-02-22
2019/042 Nakit KDV İadelerinin Tereddütsüz Kısmının %50’sinin 10 Gün İçinde Ödenmesini Öngören KDV Tebliği (Seri No: 24) 2019-02-20
2019/041 Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlardan Gerçekleştirilen Satışlara İlişkin Mali Bilgilerin İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Bildirim Yükümlülüğü Hakkında, (İlk Bildirim 24 Şubat 2019 Tarihine Kadar Yapılmalıdır.) 2019-02-20
2019/040 Konkordato Müessesesinin Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması Karşısındaki Durumuna İlişkin 112 no.lu VUK Sirküleri 2019-02-18
2019/039 Vergiyi Doğuran Olayın Gerçekleştiği Takvim Yılının Aşılması Durumunda KDV İndirimi 2019-02-18
2019/038 KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 23) 2019-02-18
2019/037 İnternet Ortamında Alınan Reklam Hizmetlerine Karşılık Yapılan Ödemeler Üzerinden Tevkifat Yapma Mükellefiyetine İlişkin 17 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 2019-02-15
2019/036 Katma Değer Vergisinde Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü Uygulanacak Sektör ve Vergi Oranı Belirlenmiştir (718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) 2019-02-15
2019/035 1 No.lu KDV Beyannamesindeki İndirim Satırının Üçe Ayrılması, Bunun Gerektirdiği Hesap Planı Değişikliği ve KDV Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu 2019-02-11
2019/034 2018 Yılında Uygulanan Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Harcırah Gündelikleri 2019 Yılında da Aynen Uygulanmaya Devam Edecektir 2019-02-07
2019/033 31.12.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanacak Kurlar (505 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği) 2019-02-04
2019/032 7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler 2019-01-30
2019/031 7161 Sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi ve Gider Vergileri Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler 2019-01-21
2019/030 7161 Sayılı Kanun ile Yapılan ve Türk Borçlar Kanunu’nda Yer Alan Kira Bedeline İlişkin Düzenlemeler 2019-01-21
2019/029 7161 Sayılı Kanun ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler 2019-01-18
2019/028 7143 Sayılı Kanunla Vergi Borçlarını Yapılandıran Ancak Taksitleri Ödemeyerek Şartları İhlal Eden Borçlulara Yeni Bir İmkân Sağlayan ve Bazı Taksitlerin Ödeme Sürelerini Uzatan Düzenlemeye İlişkin 5 Seri No.lu Tebliğ ile Belirlenen Usul ve Esaslar 2019-01-14
2019/027 Türkiye ile Norveç Krallığı Arasında İmzalanan Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılmasına Yönelik Otomatik Bilgi Değişimine İlişkin Anlaşmanın Imza Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 2018/529 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır 2019-01-03
2019/026 Türkiye İle Letonya Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılmasına Yönelik Otomatik Bilgi Değişimine İlişkin Anlaşmanın İmza Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 2018/528 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır 2019-01-03
2019/025 2019 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları (51 Seri No.lu MTV Genel Tebliği) 2019-01-03
2019/024 2019 Yılında Ödenecek Emlak Vergilerine Esas Değerlerin Tespitine İlişkin 74 Seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği 2019-01-02
2019/023 YMM’lerle Tam Tasdik Sözleşmelerinin Ocak Ayı İçinde İmzalanması Gerekmektedir 2019-01-02
2019/022 Vergi Beyannamelerinin SM veya SMMM’lere İmzalattırılması Mecburiyetine İlişkin Yeni Hadler 2019-01-02
2019/021 Vergi Usul Kanununda Yer Alan ve 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar (504 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği) 2019-01-02
2019/020 Kâr Dağıtım Tablosu ile 7/a - 7/b Seçeneğine İlişkin Hâdler 2019-01-02
2019/019 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Değerli Kâğıt Bedelleri Artırılmıştır (60 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği - Değerli Kağıtlar) 2019-01-02
2019/018 Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İndirimine 2018 Yılı İçin Esas Alınacak Oran %27,04'dür 2019-01-02
2019/017 Ticari İşlerde Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları 2019-01-02
2019/016 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 2/11/2016-31/12/2018 Tarihleri Arasında Geçilmesi Nedeniyle Verilen İdari Para Cezalarına İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlanmıştır 2019-01-02
2019/015 İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İadelerine İlişkin Sınır 2019 Yılı İçin 14.100 TL. Olarak Uygulanacaktır (22 Seri No.lu KDV Tebliği) 2019-01-02
2019/014 2019 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi 2019-01-02
2019/013 2019 Yılında Satın Alınacak Cep Telefonu Sim Kartlarında Tahakkuk Edecek Maktu Özel İletişim Vergisi 65,00 TL Olarak Belirlenmiştir (17 No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği) 2019-01-02
2019/012 2019 Yılında Uygulanacak Harçlar (82 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği) 2019-01-02
2019/011 2019 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları İle Damga Vergisi Azami Tutarı (63 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği) 2019-01-02
2019/010 2019 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergileri 2019-01-02
2019/009 2019 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisine İlişkin Yeni İstisna Hâdleri İle Vergi Tarifesi (50 Seri No.lu VİVK Genel Tebliği) 2019-01-02
2019/008 2019 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi 2019-01-02
2019/007 2019 Yılında Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Gündelikleri 2019-01-02
2019/006 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın Yapacağı İşlemlerden Alınacak Harçlara İlişkin 83 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği 2019-01-02
2019/005 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarlardaki Değişiklikler (305 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği) 2019-01-02
2019/004 2019 Yılında Uygulanacak Vergiden Müstesna Yemek Ücretine İlişkin Yeni Had (KDV Dâhil 20,52 TL) 2019-01-02
2019/003 İndirimli Vergi ve Harç Uygulaması 3 Ay Daha Uzatılmıştır (535 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) 2019-01-02
2019/002 İmar Barışı’nda Başvuru Süresi Uzatılmıştır (538 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) 2019-01-02
2019/001 2019 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Artırım Oranı %15,9 Olarak Belirlenmiştir (537 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) (R.G. 31.12.2018, 30642) 2019-01-02